eiti angliškai

eiti vertimas 1. (judėti, žingsniuoti) go, walk; e. į darbą go to one's work; e. už parankės walk arm-in-arm; e. savo keliu go one's own way ; e. pas ką visit smb ; go to see smb; e. paskui ką follow smb; e. į mokyklą go to school; (mokytis mokykloje) attend school; e. į paskaitas attend lectures; e. apsipirkti go shopping; jis ne ėjo, o bėgo he did not walk, he ran; eikime valgyti (žaisti) let's go to eat (play); eikite dešinėn! turn to the right.; eik šalin! go away!, be off!, away/off with you!;2. (keltis) move ; e. į miestą gyventi move to town;3. (smarkiai judėti) dash, make a dash at; 4. (plaukti, traukti, tekėti): debesys eina the clouds are drifting; kraujas iš žaizdos eina blood is gushing from the wound ;5. (važiuoti) go; (kursuoti) run; traukinys eina the train is going;6. (slinkti - apie laiką) drag, go on slowly ; dienos eina days are dragging;7. (tekėti) marry (speaking of a woman); kas už jo eis? who will marry him?;8. (atlikinėti) act, perform, fulfil; e. pareigas act (as), fulfil the duties (of); e. apyvoką do work about the house ; šis žodis eina veiksniu prk. this word is the subject;9. (mokytis) learn; ką einate iš fizikos? what are you learning in physics?; e. mokslus study; be engaged in science;10. (veikti, dirbti) go; work; laikrodis eina the clock goes/works;11. (tęstis, trauktis) go, stretch; kelias eina per lauką the road stretches along the field ;12. (tilpti, išsitekti) hold; kiek rugių eis į tą maišą? how much rye does that sack hold?;13. (sklisti, plisti): eina gandas it is rumoured; eina gandai rumours are aloof; there are rumours;14. (turėti gerą paklausą) sell; tos prekės gerai eina these goods sell well;15. (vartotis, eikvotis) be used up; 16. (būti siunčiamam, gabenamam) be carried through; 17. (būti pelnomam, gaunamam) get; receive ; jam eina pelnas iš namo he gets a good return on his house; jam eina pensija he gets a pension;18. (augti, nokti) start ripening, start developing (leaves, buds, etc.) 19. (tapti, virsti) turn (to); become; rugiai eina į dirses the rye is turning to brome (grass); dienos eina ilgyn days grow/become longer;20. (remti, palaikyti) support; back; jis eina už mane he backs/supports me;21. (sektis, klotis) be getting well; kaip einasi? how are you getting on.; jam einasi mokslas he is doing well at school;22. (žaisti) go (to play); einame slėpynių let's play hide-and-seek; e. ant peilių cross swords ; live cat-and- dog life; e. kaip iš pypkės go swimmingly; eik eik (stebintis, neigiant) don't say so; it can't be so; galvomis e. be naughty; be a bundle of mischief; į galvą (galvon) e.; iš galvos (iš proto) e. go mad; go off one's rocker šnek.; per širdį e. hurt one's soal

 • (iš)eiti iš proto, pasiusti (n.) amok
 • eiti tiesiai (v.) straighten, true
 • eiti būriu (v.) troop
 • apgraibomis eiti () grope about, grope around, feel, grope, fumble, feel one's way
 • eiti nosies tiesumu follow one's nose
 • eiti pro šalį () travel by, surpass, go past, go by, pass, thread, pass by
 • toliau eiti (v.) continue, go on, proceed, go along, keep, carry on, get about, keep going, keep it up, keep on
 • būriais eiti (v.) cluster, constellate, flock, clump
 • eiti pareigas () act as
 • eiti be eilės (v.) push in, jump the queue
 • eiti miegoti (v.) bed down, bunk down
 • netvirtai eiti (v.) toddle, coggle, totter, dodder, paddle, waddle
 • eiti lenktynių su (v.) race
 • eiti išdidžiai (v.) swagger, ruffle, prance, strut, sashay, cock, tittup
 • eiti pirštų galais (v.) tiptoe, tip, tippytoe
 • eiti į žygį su kuprine () go backpacking
 • iš rankų į rankas eiti () change hands, change owners
 • su(si)jungti, su(si)eiti (v.) reunite
 • eiti imtynių (v.) wrestle
 • eiti iš paskos (v.) follow, travel along, pursue
 • eiti išvien () be hand in glove with, be in cahoots with, be in league with, work hand in glove with
 • eiti kaip sviestu patepta go with a swing
 • eiti pasipûtusiam (v.) swagger, ruffle, prance, strut, sashay, cock, tittup
 • eiti pasipūtusiam (v.) swagger, ruffle, prance, strut, sashay, cock, tittup
 • eiti priekyje () precede, lead, forego, lead on, lead the way
 • eiti šalin () scram, buzz off, fuck off, get, bugger off, beat it, push off
 • eiti kartu () company, companion, accompany, keep company
 • eiti lažybų take a bet
 • eiti lažybų (v.) guarantee, warrant
 • eiti lažybų () bet, wager, play, put on, lay, take a bet, put aside
 • eiti palengva (v.) walk around, walk, amble, mosey
 • eiti pirmyn (v.) march
 • eiti pirmyn () stay the course, persevere, persist, hang in, hang on, hold on, soldier on, stick at
 • eiti prie reikalo () get down to brass tacks, come to the point
 • eiti sargybą () be on guard, stand guard, stand watch, keep guard, stand sentinel, ward, keep watch
 • eiti sargybą prie () picket
 • užeiti (ir toliau eiti kartu) collect, gather up, pick, pick up
 • eiti vis blogyn () go from bad to worse
 • eiti vorele (v.) file
 • eiti zigzagais (v.) zigzag, crank
 • eiti šokio žingsniu (v.) waltz
 • gerai eiti keep time
 • laikas eiti miegoti (n.) bedtime
 • sunkiai eiti (v.) stomp, stamp, stump, trample, tramp
 • eiti į rinkimus () go to the polls
 • išdrįsti eiti (v.) hazard, dare, venture, embark
 • su(si)eiti, suartėti, susijungti (v.) converge

eiti sinonimai bėgti, būti tarp, keliauti į, praeiti, praslinkti, traukti, vykti, ateiti, atvažiuoti, atvykti, bėgti šalin, būti, būti/eiti priekyje/pradžioje, būti priekyje, dirbti, eiti/atsitikti pirma ko, eiti/važiuoti atbulom, eiti palengva, eiti priekyje, išeiti, išvykti, judėti, leisti, nueiti, paleisti, pasisekti, pirmauti, rodyti kelią, tekėti, užsukti, vaikščioti, vaikščioti po, varyti atgal, veikti, vesti, vesti pasivaikščioti, vykti

Netoliese eiti esantys žodžiai
Kiti žodžio eiti vertimai