about lietuviškai

about vertimas 1. prp 1) apie, aplink, aplinkui; they crowded about the speaker jie susispietė apie kalbėtoją; 2) (apie vietą) netoli; čia pat; he must be somewhere about jis turi būti kažkur čia pat; 3) po; to run about the garden bėgioti po sodą; 4) prie; su; I have no money about me neturiu pinigų su savim; 5) dėl (verčiama įnagininku); he was troubled about his work jis rūpinosi savo darbu; there is no doubt whatever about that dėl to nekyla jokios abejonės; I'll see about itaš tuo pasirūpinsiu;2. adv 1) maždaug, arti; she is about forty jai maždaug 40 metų; he walked about a mile jis nuėjo maždaug mylią; just the other way about kaip tik priešingai; to be about to ketinti (ką nors daryti); rumours are about yra gandų

 • about fifty (n.) šešta dešimtis
 • about turn (n.) apsisukimas, posūkis atgal, apsisukimas/posūkis atgal
 • about-turn (n.) apsisukimas, posūkis atgal, apsisukimas/posūkis atgal
 • about turn! (n.) aplink!, aplink
 • go about (v.) imtis ko
 • be about to () rengtis, ketinti, būti ką bedarančiam
 • think about (v.) paisyti, skaitytis su, kreipti dėmesį į, numatyti, atsižvelgti, turėti omeny, imtis, leistis į, turėti galvoje, puoselėti, įsigilinti, įsileisti, kreipti dėmesį, suplanuoti
 • about-face (n.) posūkis, pakeitimas, sukeitimas, apsisukimas, posūkis atgal, apsisukimas/posūkis atgal
 • about-face (v.) greitai apsisukti
 • be up and about () būti ant kojų
 • man-about-town (n.) turtingas pramogautojas
 • knock about (v.) mušti, žiauriai elgtis su, smarkiai daužyti, apdaužyti, daužyti, mėtyti
 • knock about (v.) bastytis
 • sit about (v.) dykinėti, bastytis
 • come about (v.) atsitikti, įvykti, švęsti, vykti
 • bring about (v.) įvykti, tapti tikrove, ávykti
 • bring about () pasiekti, sudėti, sumontuoti, būti priežastimi, sukelti
 • hang about (v.) dykinėti, šlaistytis, slampinėti, slankioti, stoviniuoti, trainiotis, trainiotis aplink, gaišuoti, atidėlioti, vilkinti
 • horse about (v.) kvailioti
 • not care about (v.) būti vis vien
 • set about (v.) prasidėti, pradėti, imti įprasti, imtis, imtis ko
 • set about () prasidėti, įsteigti, pradėti veikti, paleisti, atidaryti, imti
 • stick about (v.) būti pasirengusiam
 • talk about (v.) aptarti
 • beat about the bush () nesakyti tiesiai, sukti aplink
 • get about () pasklisti, sklisti, išlieti pyktį ant, šaipytis, užsipulti, graužti, staiga užsipulti, užsivilkti, užsimauti, tęstis, išlaikyti, toliau eiti, ką daryti, toliau ką nors daryti, toliau ką daryti, trukti, tęsti, toliau daryti, dirbti, be ... damas, tebe-, nepasiduoti, laikytis, daryti toliau taip pat, toliau eiti/ką daryti
 • put about (v.) platinti, skleisti, sklisti, cirkuliuoti, daryti apytaką, išsklaidyti, sklaidyti, propaguoti
 • put about () išsibarstyti, paplisti, pasklisti, sklisti, išdėstyti, paskleisti, skleisti
 • kick about (v.) grubiai/žiauriai elgtis su kuo
 • kick about (v.) klajoti, bastytis
 • For Those About to Rock We Salute You For Those About to Rock (We Salute You)
Paaiškinimas anglų kalba
 • (active) on the move
 • (approximately) of quantities, imprecise but fairly close to correct
 • (all, all sides) all around or on all sides
 • (area, vicinity) in the area or vicinity
 • (movement, many different) of movement, to or among many different places or in no particular direction
 • (reversed position, direction) in or to a reversed position or direction
 • (rotation, succession) in rotation or succession
 • (almost) of actions or states, slightly short of or not quite accomplished; all but

about sinonimai astir, about turn!, almost, approximately, around, beside, broadly, by, close on, close to, in the region of, -ish, just about, more or less, most, near, near by, nearly, near to, next to, nigh, odd, or so, or thereabouts, pretty well, right by, roughly, round, roundabout, round about, some, something like, somewhere in the region of, thereabout, thereabouts, virtually, approx, in the neighborhood of, in the neighbourhood of, sort of, well-nigh, all over, all round, around, as far as .. is concerned, as for, as regards, as to, by, circa, close to, concerning, connected with, encircling, in, in connection with, in connexion with, in the vicinity of, just, near, nearby, of, off, on, on top of, ready, regarding, relating to, relative to, respecting, round, round about, surrounding, to, with reference to, with regard to, with respect to, all around, in reference to, qua, toward, towards

Netoliese about esantys žodžiai