back lietuviškai

back vertimas 1. n 1) nugara; to be/lie on one's back būti nugalėtam; to give one the back ignoruoti, nepaisyti; with one's back to the wallpriremtas prie sienos; to crouch one's back beforežemintis, lenkti nugarą priešnors; 2) užpakalinė dalis, atvirkščioji pusė; back of the hand plaštakos viršutinė pusė; at the back of one's mind pasąmonėje, nesąmoningai; 3) (kėdės, sofos)atlošas, atrama; 4) (knygos) nugarėlė; 5) (kalvos, bangos) gūbrys; back of the ship laivo kilis; 6) sport. gynėjas; to break the back of a) nugalėti kliūtis, sunkumus; nusikratyti kuo; b) sunaikinti ką nors; it breaks the camel's back tai paskutinis lašas; to get/put/set one's back up įpykti, įniršti; on the back of papildomai; to put one's back into daug prie ko nors dirbti; 2. a 1) užpakalinis, atvirkštinis; back street skersgatvis; 2) pasenęs; senas (apie laikraščio numerį); praleisto termino (apie mokestį);3. adv 1) atgal; I am glad to see you back džiaugiuosi, kad jūs grįžote; back and forth atgal ir pirmyn; ir ten ir šen; 2) nuošalyje, toli; 3) prieš; back of/ from amer.užpakalyje; to go back from/upon one's word atsisakyti, nesilaikyti savo žodžio;4. v 1) palaikyti, padėti; 2) sudaryti atramą, foną; 3) ribotis (on,to);4) važiuoti atgal; to back and fill jūr. laviruoti;perk. abejoti, svyruoti, dvejoti; 5) užsėsti (ant arklio); joti; 6) lažintis už ką nors; to back downatsitraukti nuo ko nors; to back out of atsisakyti (pažado); pasitraukti; to back up palaikyti, paremti

 • back street (n.) gatvelė, skersgatvis, takas
 • back end (n.) užpakalinė dalis, užnugaris
 • back garden (n.) daržas, kiemas už namo, daržas/kiemas už namo
 • back on to () stovėti nugara į ką
 • at the back (adv.) iš paskos
 • back down (v.) nuraminti, nurimti, išeiti, išvažiuoti atbulom, išeiti/išvažiuoti atbulom, išvaryti atgal, pasitraukti, išsigąsti, bijoti
 • back and forth (adv.) pirmyn ir atgal
 • back country (n.) krašto giluma
 • back out (v.) atsisakyti, išeiti, išvaryti atgal, išvažiuoti atbulom, pasitraukti, atitraukti, išeiti/išvažiuoti atbulom
 • back away (v.) išblykšti, blykšti, pasitraukti, atsisakyti, atitraukti
 • back door (n.) išangė, išeinamoji anga
 • back light (n.) užpakalinis žibintas, buferinis žibintas
 • back of
 • back of () už, paskui, užpakaly
 • back to front (adv.) išvirkščias
 • back off (v.) pasitraukti, išsigąsti, bijoti
 • back part (n.) užpakalinė dalis, užnugaris
 • back road (n.) šalutinis kelias, skersgatvis, gatvelė
 • back pack (n.) kuprinė, kelionmaišis
 • back passage (n.) tiesioji žarna
 • back-to-back (adj.) einantis iš eilės
 • on the back (adv.) iš paskos
 • kick back (v.) atšokti atgal, atšokti, atsitrenkti
 • back up (v.) užsikimšti, užkimšti, daryti rezervinę, atsarginę kopiją, daryti rezervinę/atsarginę kopiją, pasitraukti, palaikyti, paremti
 • back-number (n.) buvusi garsenybė, senas
 • draw back (v.) išblykšti, blykšti, atsiimti, atsitraukti, pasitraukti
 • move back (v.) atsiimti, atsitraukti, pasitraukti
 • get back at (v.) atsilyginti, atsiskaityti su kuo, atsikeršyti, atkeršyti
 • have back (v.) atgauti, vėl pasiekti
 • double back (v.) susiriesti, suriesti, pasukti atgal
 • have one's own back (v.) atsikeršyti, atkeršyti, gintis, atremti ataką, atsakyti tuo pačiu
 • bring back (v.) atgaivinti, padėti atgal, sugrįžti, priminti, grąžinti
 • come back (v.) atkirsti
 • cut back (v.) apriboti, pakirpti, sumažinti, apkarpyti, karpyti, apgenėti, genėti, numušti
 • get back (v.) atgauti, atsitraukti, atsiimti, pasitraukti, vėl pasiekti
 • hold back (v.) sulaikyti, abejoti, dvejoti, svyruoti, svirduliuoti, klupčioti, spyriotis, nerodyti noro, nesiryžti, sustabdyti, stabdyti, nuslėpti, slėpti, laikyti ką paslaptyje, nutylėti, pasilaikyti sau, nepasakyti apie, laikyti paslaptyje, laikyti, patraukti, išlaikyti, užlaikyti, laukti, palaukti, sukliudyti, padaryti galą, užbaigti, sulėtinti, sutrukdyti, priversti atsilikti
 • play back (v.) atgaminti
 • pay back (v.) atsilyginti, atlyginti, apdovanoti
 • get s.o.'s back up (v.) supykinti, pykinti, įžeisti, skaudinti, žeisti, supykdyti, įsiutinti
 • force back (v.) griežtai atmesti, duoti atkirtį, atstumti, atmesti, paniekinti, įskaudinti
 • give back (v.) atiduoti, atsilyginti, atlyginti, sugrįžti, grįžti, grąžinti, padėti atgal
 • put back (v.) padėti į vietą, padėti atgal
 • drive back (v.) griežtai atmesti, duoti atkirtį, atstumti, atmesti, paniekinti, įskaudinti, atsimušti, atsiginti, sulaikyti, atmušti, atremti
 • go back (v.) siekti atgal
 • go back () pasukti atgal prie, pasukti atgal, grįžti, sugrįžti
 • go back on (v.) atšaukti, panaikinti, pakeisti, laužyti, neištesėti
 • get one's own back (v.) atkeršyti, atsikeršyti, gintis, atremti ataką, atsakyti tuo pačiu
 • knock back () išmaukti, išmesti, išlenkti
 • drop back (v.) atsilikti, vilktis, driektis
 • hang back (v.) atsilikti, vilktis, driektis
 • hang back () abejoti, dvejoti, svyruoti, svirduliuoti, klupčioti, spyriotis, nerodyti noro, nesiryžti
 • call back (v.) duoti dovanų, arbatpinigių, prisiminti, atsiminti, neužmiršti, duoti dovanų/arbatpinigių
 • fall back (v.) atsitraukti, trauktis, tolti, pasitraukti, išeiti, atsilikti, vilktis, pasiremti, pasinaudoti, griebtis, imtis
 • push back (v.) griežtai atmesti, duoti atkirtį, atstumti, atmesti, paniekinti, įskaudinti
 • keep back (v.) išskaičiuoti, prigauti, turėti, valdyti, neduoti, atsakyti, laikyti, patraukti, sulaikyti, išlaikyti, nuslėpti, užlaikyti
 • keep back () nesiartinti, pasitraukti, nuslėpti, slėpti, laikyti ką paslaptyje, nutylėti, pasilaikyti sau, nepasakyti apie, laikyti paslaptyje
 • pull back (v.) pasitraukti, atsisakyti, atitraukti, atsiimti, atsitraukti
 • round the back (adv.) arti atramos, atgalinis, nukreiptas atgal, atgal, atbulom, užpakaliu
 • take back (v.) priminti, padėti atgal, sugrįžti, grąžinti
 • step back (v.) atsiimti, atsitraukti, pasitraukti
 • talk back (v.) priešgyniauti, atkirsti
 • set back (v.) priversti atsilikti, sutrukdyti, sulaikyti, sulėtinti, trukdyti, atidėti, pasinaudoti pasiūlymu vėliau
 • stand back (v.) pasitraukti, šalintis ko, laikytis nuo ko atokiai, apeiti ką iš tolo, laikytis atokiai
 • strike back (v.) smogti atgal
 • turn one's back on (v.) nusigręžti, nuvyti
 • turn back (v.) greitai apsisukti, grąžinti, padėti atgal, sugrįžti, sustabdyti, stabdyti, priversti bėgti, trauktis, išsklaidyti, nuvaikyti, nubaidyti, pasukti atgal, apversti
 • turn back () pasukti atgal prie, pasukti atgal, grįžti, sugrįžti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (body part) the posterior part of a human (or animal) body from the neck to the end of the spine
 • (side) the side that goes last or isn't normally seen
 • (place) the part of something that is furthest from the normal viewer
 • (football game) a person who plays in the backfield Topic: football game. Type of: football player
 • (skeletal structure) the series of vertebrae forming the axis of the skeleton and protecting the spinal cord
 • (protective covering) the protective covering on the front, back, and spine of a book
 • (cloth covering) the part of a garment that covers the back of one's body Type of: cloth covering
 • (backrest) a support that you can lean against while sitting
 • (American football game) the position of a player on a football team who is stationed behind the line of scrimmage Topic: American football game. Type of: position. Member of: secondary. Member of: backfield
 • (approve) to be behind; to approve of
 • (travel) to travel backward Type of: travel
 • (give support, approval) to give support or one's approval to
 • (cause, travel backward) to cause to travel backward
 • (finance) to support financial backing for Type of: finance
 • (lie) to be in back of Type of: lie
 • (bet) to place a bet on
 • (switch) to shift to a counterclockwise direction Type of: switch
 • (confirm) to establish as valid or genuine
 • (strengthen) to strengthen by providing with a back or backing Type of: strengthen
 • (related, located, back) related to or located at the back Similar to: back-most, rearward
 • (posterior) located at or near the back of an animal
 • (noncurrent) of an earlier date Similar to: noncurrent
 • (former location) in, to, or toward a former location
 • (backwards) at, to, or toward the back or rear
 • (original condition) in, to, or toward an original condition
 • (time) in, to, or toward a past time
 • (reply) in reply
 • (repayment, retaliation) in repayment or retaliation

back sinonimai hind, hinder, outlying, out-of-the-way, backward, backwards, behind, rearward, rearwards, round the back, backbone, back end, back of a chair, back part, backrest, backside, behind, binding, book binding, breech, cover, defender, dorsum, hind part, other side, posterior, rachis, rear, rear end, rear side, reverse, spinal column, spine, verso, vertebral column, flip side, back on to, back up, defray, endorse, finance, fund, hold with, indorse, plump for, plunk for, second, support, bet, bet on, draw back, gage, gamble, game, get back, go backward, go backwards, move back, play, pull away, pull back, punt, recede, retire, retreat, stake, step back, wager, walk backward, walk backwards, withdraw, accept, approve, approve of, authorize, back sth. up, back up, be in agreement with, espouse, give one's approval, sanction, support, acquiesce in, authorise, go along with

Netoliese back esantys žodžiai