good lietuviškai

good vertimas 1. a (better; best) 1) geras; geros kokybės; 2) malonus, mielas; 3) tinkamas; 4) skanus; gabus; (at) as good as praktiškai; beveik; 5) patikimas; to be good at būti gabiam; good morning (afternoon, evening, night) labas rytas (diena, vakaras, labanakt); be good enough būkite geras (kreipiantis); to have a good time gražiai praleisti laiką; nailing good puikus, pirmos rūšies; 2. n gėris; gerovė; nauda; it's no good talking nėra ko kalbėti; what good will it do? kokia iš to nauda? up to no goodniekam tikęs; for good (and all) galutinai, visam laikui; amžinai; to do smb good padėti, pagelbėti; to make good a) pasiekti savo; b) praturtėti

 • good and (adv.) išsamiai
 • Good Friday (n.) Didysis penktadienis
 • as good as (adv.) beveik
 • Good Book (n.) Biblija, Senasis testamentas
 • at a good time (adv.) anksčiau ar vėliau, su laiku
 • good for () galintis laikyti, pragyventi, galintis laikyti/pragyventi, pajėgus mokėti
 • good night (n.) labanaktis, labos nakties, saldžių sapnų
 • good evening (adv.) labanaktis, labos nakties, saldžių sapnų
 • good for you (adj.) geras, sveikas
 • good speller (n.) raštingas, mažaraštis
 • good faith (n.) tiesumas
 • good gracious! () oi! o Dieve!, vajetau!, o Viešpatie!, vajetau! o Dieve!, Dieve mano!, vaje!
 • good gracious () va tai tau!, oi! o Dieve!, vajetau!, o Viešpatie!, vajetau! o Dieve!, Dieve mano!, vaje!
 • good temper (n.) geraširdiškumas
 • good luck! () sėkmės! laimingai!
 • good enough (adj.) pakankamai
 • good grief! () eik šikt! šūdas!
 • good health (n.) sveikata, sveikumas
 • good health! () į sveikatą, į sveikatą!
 • for good measure (adv.) priedo
 • good looks (n.) išvaizda
 • good buy (n.) sėkmingas, pigus pirkinys, sandoris
 • good heavens! () va tai tau!, oi! o Dieve!, vajetau!, o Viešpatie!, vajetau! o Dieve!, Dieve mano!, vaje!
 • good heavens () va tai tau!, oi! o Dieve!, vajetau!, o Viešpatie!, vajetau! o Dieve!, Dieve mano!, vaje!
 • good riddance () galas nematė, keliauk sau sveikas
 • good day (n.) iki, viso gero, sudie!, sudie, viso labo! iki pasimatymo!, ate!
 • good humor (n.) geraširdiškumas
 • good manners (n.) prideramas elgesys, etiketas, mandagumas, pagarbumas
 • good sense (n.) sveikas protas
 • be as good as one's word (v.) išlaikyti žodį, tesėti duotą žodį
 • good deal (n.) sėkmingas, pigus pirkinys, sandoris, komplektas, rinkinys, sklypas, aukcione parduodamas daiktas, daiktų partija, partija, siunta, krūva, pakankamai daug, aukcione parduodamas daiktas/daiktų partija
 • good for (you, him etc.) (n.) šaunuolis!
 • good name (n.) talentingumas, įžymumas, šlovė, garsas
 • good old () šaunusis, šaunuolis
 • good show! () bravo!, šaunuolis!, teisingai! teisingai!, šaunu!
 • good morning (n.) labas rytas
 • for good (adv.) nuolatos, pastoviai
 • for good () visam laikui
 • good god (n.) Dievas
 • good humour (n.) geraširdiškumas
 • Good Shepherd (n.) Kristus, Atpirkėjas, Išganytojas
 • good example (n.) pavyzdys
 • be good (v.) sektis
 • good works () geri darbai
 • good word (n.) rekomendacinis laiškas, rekomendacija
 • good will (n.) mielumas, gerumas, naudingumas, paslaugumas, gera reputacija, geras vardas, draugiškumas, geranoriškumas
 • make good (v.) tesėti duotą žodį, išlaikyti žodį
 • good-tempered (adj.) geraširdiškas, geraširdis
 • good-for-nothing (adj.) niekam tikęs, netikėlis
 • good-humoured (adj.) simpatingas
 • good-humoured (adj.) geraširdiškas, geraširdis
 • good-naturedness (n.) švelnumas, atlaidumas
 • good-hearted (adj.) malonus, mielas, geraširdis
 • good-natured (adj.) geraširdiškas, geraširdis
 • in good order (adv.) padoriai
 • no-good (adj.) niekam tikęs, netikėlis
 • no good () niekam tikęs
 • Cape of Good Hope Gerosios Vilties kyšulys
 • good-time (adj.) malonus, draugiškas, linksmas
 • good-by (n.) iki, viso gero, sudie!, sudie, viso labo! iki pasimatymo!, ate!
 • good-for-naught (adj.) niekam tikęs, netikėlis
 • good-humored (adj.) simpatingas
 • good-humored (adj.) geraširdiškas, geraširdis
 • good-looking (adj.) dailus, gražus, išvaizdus
 • dual-use good (n.) dvejopo naudojimo gaminys
 • good-bye (n.) iki, viso gero, sudie!, sudie, viso labo! iki pasimatymo!, ate!
 • have a good mind to (v.) labai norėti, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti
 • have a good mind to () knietėti, labai norėti
 • put in a good word for (v.) užtarti žodelį
 • have a good time (v.) juoktis, kvatoti, padaryti pramogą, pralinksminti, gerai praleisti laiką, linksmintis
 • in good time (adv.) pakankamai anksti, lygiai pirmą, antrą ir pan. valandą, anksčiau ar vėliau, su laiku, lygiai pirmą/antrą ir pan. valandą
 • Good Charlotte
 • Good Samaritan law Gerojo samariečio įstatymas
 • The Good Soldier Švejk Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai
 • The Good, the Bad and the Ugly Geras, blogas ir bjaurus
Paaiškinimas anglų kalba
 • (morality) moral excellence or admirableness
 • (quality) that which is pleasing, valuable, or useful
 • (artifact) an article of commerce
 • (benefit) something that aids or promotes well-being
 • (bang-up) having desirable or positive qualities, especially those suitable for a thing specified
 • (ample) having the normally expected amount
 • (morally admirable) morally admirable Similar to: angelical, goody-goody, redemptive, white. Described by: goodness
 • (reputable) deserving of esteem and respect
 • (advantageous) promoting or enhancing well-being
 • (nice) agreeable or pleasing
 • (righteous) of moral excellence
 • (skilled) having or showing knowledge, skill, and aptitude
 • (close) with or in a close or intimate relationship
 • (dependable) financially sound
 • (opportune) most suitable or right for a particular purpose
 • (fortunate) resulting favorably
 • (operative) exerting force or influence
 • (pleasing) capable of pleasing
 • (intellectual) appealing to the mind
 • (healthy) in excellent physical condition
 • (healthful) tending to promote physical well-being; beneficial to health
 • (genuine) not forged
 • (fresh) not left to spoil
 • (discriminating) generally admired
 • (complete) performed comprehensively and completely
 • (well-) in a good, proper, or satisfactory manner, or to a high standard
 • (thoroughly) completely and absolutely

good sinonimai agreed!, all right, alright, fine, OK, okay, very well, well, able, absolutely delicious, accomplished, adept, adequate, admirable, adroit, advantageous, agreeable, appetising, appetizing, attentive, auspicious, authentic, available, beneficent, beneficial, benevolent, capable, careful, clever, commendable, competent, complete, considerable, dear, decorous, delectable, delicious, dependable, deserving, dexterous, dutiful, effective, efficient, estimable, excellent, exemplary, expert, exquisite, fine, friendly, full, generous, gentle, genuine, goodly, good-natured, gorgeous, gracious, great, grounded, hefty, helpful, honest, honorable, honourable, humane, in effect, in force, just, kind, kind-hearted, large, lovely, moral, near, nice, noble, obedient, obliging, pleasant, practiced, precious, proficient, profitable, proper, propitious, qualified, real, reliable, respectable, right, righteous, ripe, safe, salutary, satisfactory, satisfying, savory, savoury, scrumptious, secure, serious, serviceable, sizable, sizeable, skilful, skilled, sound, substantial, sufficient, sweet, tasty, trained, true, trustworthy, undecomposed, unspoiled, unspoilt, upright, valid, valuable, versed, virtuous, well, well-behaved, well-disposed, well-grounded, well up, well-versed, worthy, yummy, skillful, all right, gratifyingly, kindly, pleasingly, rightly, satisfactorily, satisfyingly, soundly, thoroughly, well, benefit, commodity, goodness, goods, trade good

Netoliese good esantys žodžiai