turn lietuviškai

turn vertimas 1. v 1) sukti(s); pa(si)sukti; (nu)kreipti; 2) ap(si)sukti; 3) tapti; pavirsti; 4) imtis, griebtis; 5) (pa)kisti; 6) pakeisti, išversti; 7) tekinti; to turn aboutap(si)sukti; to turn milk pppp palikti, apleisti; to turn again sugrįžti; to turn againstpasipriešinti, sukilti; nustatyti prieš; to turn aside nuvesti į šalį, nukreipti; to turn away a) pašalinti, atleisti; b) nusigręžti;to turn down atmesti; sumažinti (šviesą); to turn in a) užeiti; b) šnek. eiti gulti; to turn into pavirsti, paversti kuo; to turn off a) užsukti (čiaupą);b) išjungti (šviesą); c) atleisti; to turn on a) atsukti (čiaupą, šliuzą); b) įjungti (šviesą); to turn on one's heel apsisukti ir nueiti; to turn out a) išvaryti, atleisti; b) paaiškėti; pasirodyti; c) išjungti, gesinti (šviesą); to turn over a) apvirsti; b) perduoti; to turn round a) apsisukti; b)perk. pakeisti pažiūras, politiką; to turn to a) imtis darbo; b) kreiptis; c) privesti prie ko, būti rezultatu; to turn up a) pakelti aukštyn; b) atsitikti, įvykti; staiga pasirodyti; to turn upon a) priklausyti; b)perk. užpulti; to turn the day against smb pakeisti jėgų santykį; to turn a deaf ear toatsisakyti klausyti; nekreipti dėmesio; to turn one's brain suglumyti; apsukti galvą; to turn tail pabėgti;to turn one's hand to imtis ko; to turn looseišleisti į laisvę; to turn the scalesbūti sprendžiamam;2. n 1) pasisukimas, posūkis; to take a bad turn blogai susiklostyti; to a turn tiksliai, kaip reikiant; 2) apsisukimas; 3) permaina; pakeitimas; 4) eilė; 5) palinkimas, gabumas; 6) paslauga, patarnavimas; at every turn kiekviename žingsnyje, nuolat; to go for a turn, to take a turn pasivaikščioti

 • (not to) turn a hair net nemirktelėti
 • U-turn (n.) apsisukimas, posūkis atgal, apsisukimas/posūkis atgal
 • about turn (n.) apsisukimas, posūkis atgal, apsisukimas/posūkis atgal
 • about-turn (n.) apsisukimas, posūkis atgal, apsisukimas/posūkis atgal
 • about turn! (n.) aplink!, aplink
 • turn a blind eye to (v.) nuolaidžiauti, pro pirštus žiūrėti, nekreipti dėmesio į
 • turn away from (v.) palikti bėdoje, nelaimėje
 • ill turn (n.) pakenkimas, meškos paslauga
 • in turn (adv.) iš eilės, arba, pakaitomis, paeiliui
 • turn a blind eye (v.) apsimesti, kad nematai
 • turn a deaf ear to () praleisti pro ausis
 • turn aside (v.) praleisti, nukreipti, nusukti, vengti atsakyti, išsisukinėti nuo atsakymo, išvengti, išspręsti, įveikti, išsisukinėti, apeiti, vengti
 • turn away (v.) nusigręžti, nuvyti, nukreipti, nusukti
 • turn back (v.) greitai apsisukti, grąžinti, padėti atgal, sugrįžti, sustabdyti, stabdyti, priversti bėgti, trauktis, išsklaidyti, nuvaikyti, nubaidyti, pasukti atgal, apversti
 • turn back () pasukti atgal prie, pasukti atgal, grįžti, sugrįžti
 • out of turn () nederamas, ne iš eilės, ne pagal nustatytą tvarką, neteisingas, netinkamas, nesilaikantis reglamento, tvarkos
 • speak out of turn () imti kalbėti nekpaklaustam, be eilės, išsišokti
 • star turn () svarbiausias įvykis, įdomiausias dalykas
 • take a turn for the better, worse () pakrypti į gerąją, blogąją pusę
 • turn a profit (v.) pasinaudoti, gauti pelno
 • turn against (v.) nusigręžti nuo, susipykti su
 • turn around (v.) atsistoti, pasitaisyti
 • turn in (v.) pristatyti, pateikti, teikti, duoti, perduoti, pasakyti, perskaityti, atiduoti
 • turn down (v.) pritildyti, sumažinti, susilpninti, atsisakyti, atsakyti, atmesti, žiūrėti iš aukšto, nesutikti
 • turn over a new leaf (v.) atsikratyti, pradėti naują gyvenimą
 • turn pale (v.) išblykšti, blykšti
 • turn to (v.) skirti
 • turn sour (v.) rauginti, rūgti
 • turn up one's nose at suraukti nosį, žiūrėti su panieka
 • turn loose (v.) paleisti, išlaisvinti
 • turn of events (n.) posūkis, vingis
 • turn off (v.) išjungti, užsukti, nukirpti, nugnybti dagtį, užgniaužti, sužlugdyti, gesinti, užgesinti
 • turn on (v.) įnikti, pulti, užpulti, įjungti, atsukti, sujaudinti, jaudinti, agituoti, priklausyti, priklausyti nuo
 • turn on one's heel (v.) greitai apsisukti
 • turn one's back on (v.) nusigręžti, nuvyti
 • turn one's stomach (v.) kelti šleikštulį, versti vemti, pykinti, kelti pasišlykštėjimą
 • turn out (v.) išjungti, iškraustyti, išprašyti, išsiųsti, išvaryti, išversti, pagaminti, pajudėti, pašalinti, nukirpti, nugnybti dagtį, užgniaužti, sužlugdyti, gesinti, užgesinti, atsikelti, susirinkti, išgrūsti, išmesti, iškelti, neįleisti, užsukti, pasirodyti, sukurti, kurti, daryti, sukelti, padaryti, sudaryti, priversti, versti, būti, gaminti, duoti, parengti, pastatyti
 • turn over (v.) apsiversti, apversti, kasti, apdovanoti, atiduoti, paduoti, įteikti, parduoti, prekiauti, svarstyti, galvoti, versti, vartyti, iškasti, pasiristi, paristi, nusiristi, ristis, risti, ridenti, išversti, riedėti, plaukti, parversti, suktis, sukti, teikti, duoti, perduoti
 • turn over (v.) arti
 • turn over () pristatyti, pateikti, teikti, duoti, perduoti, pasakyti, perskaityti, atiduoti
 • turn the corner () pasukti už kampo, atsigauti, išsisukti iš bėdos
 • turn turtle (v.) apsiversti, apversti
 • turn up (v.) paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam, atsirasti, sulenkti, sulankstyti, iškasti, atkasti, nustatyti buvimo vietą, pasirodyti
 • turn-up (n.) atvartas, atlankas
 • turn up () pagarsinti, sustiprinti
 • turn white (v.) išblykšti, blykšti
 • u : 'U-turn (n.) apsisukimas/posūkis atgal
Paaiškinimas anglų kalba
 • (curved shape) a circular segment of a curve
 • (change of course) the act of changing or reversing the direction of the course
 • (game) the activity of doing something in an agreed succession
 • (development) an unforeseen development
 • (movement) a movement in a new direction
 • (change of direction) the act of turning away or in the opposite direction Type of: change of direction
 • (rotation) turning or twisting around (in place)
 • (work shift) a time for working (after which you will be relieved by someone else)
 • (sports) a division during which one team is on the offensive
 • (performance) a short theatrical performance that is part of a longer program
 • (favor) a favor for someone
 • (walk) taking a short walk out and back Type of: walk
 • (change orientation, direction) to change orientation or direction, also in the abstract sense Type of: move. Follows: wind up, zigzag
 • (undergo, transformation, change) to undergo a transformation or a change of position or action
 • (transform) to undergo a change or development
 • (cause, move, rotate) to cause to move around or rotate Type of: move
 • (change by reversal) to change to the contrary
 • (move around) to pass to the other side of
 • (pass, condition gradually) to pass into a condition gradually; to take on a specific property or attribute
 • (transmit) to let (something) fall or spill from a container
 • (move, axis, center) to move around an axis or a center Type of: move
 • (turn over) to cause to move around a center so as to show another side of
 • (send, let go) to send or let go Type of: send
 • (farming) to break and turn over earth, especially with a plow
 • (shape) to shape by rotating on a lathe, cutting device, or wheel Type of: shape
 • (discolor) to change color Type of: discolor
 • (injure) to twist suddenly so as to sprain
 • (alter) to cause to change or turn into something different; to assume new characteristics Type of: change. Similar to: become
 • (do) to accomplish by rotating Type of: do
 • (commerce) to get by buying and selling Topic: commerce. Type of: get
 • (cause, move, axis) to cause to move along an axis or into a new direction Type of: move
 • (channel, attention, interest) to channel one's attention, interest, thought, or attention toward or away from something Type of: send
 • (change shape) to cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form
 • (operate) to alter the functioning or setting of Type of: operate
 • (take aim) to direct at someone Type of: take aim
 • (appeal) to have recourse to or make an appeal or request for help or information to
 • (ferment) to go sour or spoil
 • (senesce) to become officially one year older Type of: senesce
 • (swing) to change direction with a swinging motion

turn sinonimai bifurcation, branch, fork, prove, turning, turn out, turn up, act, bend, bit, bout, crook, curve, go, good turn, kink, number, play, round, routine, spell, tour, turning, turn of events, twirl, twist, blow, impact, jolt, shock, start, alter, become, bend, branch off, call on, change, change by reversal, change state, convert, curdle, deform, disjoint, divert, ear, fall, ferment, flex, fork, form, get, go, grow, gyrate, infatuate, invert, lathe, metamorphose, move around, plough, plow, release, reverse, revolve, rick, roll, rotate, round, shape, sheer away, sheer off, sour, spin, spin round, spoil, sprain, swerve, till, transform, transmute, turn a page, turn around, turn off, turn over, turn round, twirl round, twist, upturn, veer, whirl, whirl round, work, wrench, wrick, bend, bend away, branch off, go bad, go in for, go off, gyrate, putrefy, reel, revolve, rotate, sour, spin, spin around, spoil, turn off, whirl, become, fall, get, go, grow, overturn, turn over, upturn, turn around, turn round

Netoliese turn esantys žodžiai