traukti angliškai

traukti vertimas 1. (vežimą ir pan.) pull , draw; tug; (ką nors sunkaus) lug; (buksyru) tow ; (apie garvežį ir pan.) haul; (vilkti žeme) drag; t. virvę pull a rope; t. ką į skirtingas puses tug/pull smth in opposite directions ; du arkliai traukė roges two horses were pulling/dragging the sledge; traktoriaus (arklio) traukiamas tractor-drawn (horsedrawn);2. (imant iš kur) draw (out), pull out; extract; t. kardą iš makšties draw a sword from a scabbard ; t. kamštį draw a cork; t. burtus draw lots; t. dantis extract teeth, pull out teeth; t. kam iš rankų snatch out of smb's hands;3. (būti trauksmui) draw; čia traukia there is a draught here ; šaltis traukia pro langus the cold (air) is coming from the windows, there is a cold draught from the windows; kaminas gerai traukia the chimney draws well;4. (dūmą, svaigalus) pull (at); (smarkiai gerti) swill; t. orą į save inhale, arba draw in, the air; t. per šiaudelį suck through a straw;5. (į sąrašus) enter; t. į sąrašą enter in the list;6. (vilioti, masinti) attract, draw; t. kieno dėmesį attract/draw smb's attention; jį traukia jūra he feels drawn to the sea, the sea calls him; jį traukia namo he longs to go home, he yearns/longs for home; jį traukia darbas he is longing to work; mane miegas traukia I feel sleepy;7. beasm. (traukuliui būti): man koją traukia I have twinges/shooting-pains in my leg; 8. (dainuoti) sing; 9. (vilkinti) delay; (ilgai, lėtai ką daryti) take a long time over; 10. (eiti, važiuoti) move ; make (for), make one's way (to, towards, for); 11. (apie paukščius) migrate ; 12. (burti į vieną vietą) draw up; t. kariuomenę draw up forces;13. mat.: t. šaknį extract/find the root; t. ką atsakomybėn make smb answer (for), make smb answerable (for), call smb to account (for)

  • (pa)stumti, (pa)traukti ease
  • traukti burtus () cast lots, choose by lot, draw lots, raffle, raffle off, draw/cast lots
  • uþ(si)tempti, uþ(si)traukti draw on
  • (pa)traukti, nutraukti, traukyti (v.) pull
  • traukti į save () drink in, drink
  • už(si)traukti (v.) draw on

traukti sinonimai eiti, keliauti į, patikti, vykti, driektis, intriguoti, įpainioti, įvelti, masinti, pakerėti, patraukti, pritraukti, sudominti, sužavėti, tempti, užvaldyti, vilkti, vilktis, žavėti

Netoliese traukti esantys žodžiai
Kiti žodžio traukti vertimai