away lietuviškai

away vertimas 1. a 1) nesąs, neatėjęs; he is away from our school jo nebėra mūsų mokykloje; 2) esąs tam tikrame nuotolyje; two miles away už dviejų mylių;2. adv 1) reiškia pasišalinimą ar atidavimą kitam; iš-; ati-; šalin; to go away išvykti; go away, please! prašau išeiti!; away with you!šalin, lauk; to give the money away atiduoti pinigus; to waste away išeikvoti (pinigus), išleisti;to explain away teisintis; 2) reiškia nuotolį: away from home toli nuo namų išvykus; away behind toli užpakalyje; far away toli; away offamer. toli; 3) reiškia nepertraukiamą veiksmą: the soldiers fired away kareiviai tebešaudė; to work away toliau tebedirbti; away back amer. labai seniai; far/out and away nepalyginti, žymiai; right away tuojau pat

 • a long way away (adv.) tolimas, atokus, nutolęs
 • cast away (v.) išmesti, atmesti, atsikratyti, nusimesti, atsisakyti, patirti laivo katastrofą
 • Cast Away Prarastasis
 • call away (v.) pašaukti, sušaukti
 • get away (v.) išvengti, ištrūkti, pasprukti, pabėgti, išsisukti, sprukti, išeiti
 • get away () pasidaryti
 • back away (v.) išblykšti, blykšti, pasitraukti, atsisakyti, atitraukti
 • break away (v.) atsiklijuoti, pabėgti
 • break away () ištrūkti, pasprukti, pabėgti, išsisukti, sprukti
 • clear away (v.) išvengti
 • out and away (adv.) neginčijamai, be abejo, pats, daug, nepalyginamai, žymiai, gerokai
 • keep away (v.) nesiartinti
 • take away (v.) nusukti, nusimesti, numesti, nuplėšti, nuimti, nusirengti, pašalinti
 • take-away (n.) gaminantis maistą išsineštinai, restoranas, maistas išsineštinai
 • fly away (v.) išvykti iš namų, palikti namus
 • turn away (v.) nusigręžti, nuvyti, nukreipti, nusukti
 • pine away (v.) apsileisti
 • send away (v.) išmesti iš darbo, sumažinti, atleisti, išspirti, būti išspirtam iš darbo, paleisti, vyti
 • pass away (v.) numirti, atsisveikinti su pasauliu, praeiti, išnykti, mirti, žūti, iškeliauti į amžinybę
 • drop away (v.) nusivažiuoti, darytis niekam tikusiam
 • far away (adv.) tolimas, atokus, nutolęs
 • give away (v.) atiduoti, pridėti, įskųsti, skleisti paskalas, liežuvauti, pakišti liežuvį, apskųsti, paskelbti, pateikti ataskaitą, pranešti, išplepėti, iškloti visą teisybę, prisipažinti, išduoti, iškelti aikštėn
 • give-away (v.) išduoti, išplepėti, iškloti visą teisybę, prisipažinti, iškelti aikštėn
 • give away () leisti, išskirti, išleisti, skleisti, duoti, paskirti, skirti, imtis, pradėti, pašvęsti, užsiimti, laikyti ką dingusiu
 • make away with (v.) užpulti ir apiplėšti
 • put away (v.) kirsti, užrakinti ką, uždaryti, užrakinti, išmesti, atmesti, atsikratyti, nusimesti, atsisakyti, įkalinti, pasodinti į kalėjimą
 • put away () padėti atgal
 • throw away (v.) metimas, mesti, keisti, išmesti, atmesti, atsikratyti, nusimesti, atsisakyti
 • throw away () prarasti, suręsti, sulipdyti
 • run away (v.) pabėgti, bėgti, palikti, ištrūkti iš, pamėginti sprukti, bėgti nuo
 • run away () ištrūkti, pasprukti, pabėgti, išsisukti, sprukti, išvykti, leistis bėgti, mestis, pasileisti bėgti
 • pull away (v.) atsiimti, atsitraukti, pasitraukti
 • square away (v.) tvarkyti, sutvarkyti
 • fall away (v.) mažėti, nykti, sumažėti, smuktelti, nusivažiuoti, darytis niekam tikusiam
 • fall away () vartytis, virsti kūliais, vartytis/virsti kūliais, staigiai leistis žemyn
 • far and away (adv.) nepalyginamai, žymiai, neginčijamai, be abejo, pats, daug, gerokai
 • right away (adv.) tučtuojau, nedelsiant, iš karto, tuoj pat, spėriai, skubiai, labai greitai, tuojau pat, tą pačią sekundę, tuojau, vietoje, greitai, kaip kulka, vienu ypu
 • drive away (v.) priversti bėgti, trauktis, išsklaidyti, nuvaikyti, nubaidyti, nuvažiuoti
 • have it away (v.) pisti, knistis, mylėtis, miegoti, prisukti, įsukti, atsukti
 • slip away (v.) pabėgti, bėgti, palikti, ištrūkti iš, pamėginti sprukti, bėgti nuo, eiti, būti tarp, praeiti, praslinkti
 • turn away from (v.) palikti bėdoje, nelaimėje
 • go away (v.) išnykti, dingti, išeiti, eiti, išvykti, bėgti šalin, mesti, palikti
 • do away with (v.) panaikinti, užplumpinti, uþplumpinti, nužudyti, pašalinti
 • do away with () pašalinti, atsikratyti, palikti, pamesti, panaikinti, išsivaduoti, išsivaduoti iš
 • salt away (v.) turėti, laikyti atsargoje, sukaupti, apsirūpinti, sukrauti, kaupti, rinkti, laikyti, turėti/paimti viršų, nugalėti
 • come away (v.) nusmukti, nutrūkti, nukristi
 • fade away (v.) nuščiūti, išnykti, susilpnėti, nurimti, nustoti, liautis, sekti, mažėti, silpnėti
 • going away (n.) išėjimas, išvykimas
 • stay away (v.) šalintis ko, laikytis nuo ko atokiai, apeiti ką iš tolo, laikytis atokiai
 • Spirited Away Stebuklingi Šihiros nuotykiai Dvasių pasaulyje
 • passed away (adj.) negyvas, miręs
Paaiškinimas anglų kalba
 • (absent) not present; having left Similar to: absent
 • (sports) used of an opponent's ground Topic: sports
 • (baseball game) of a baseball pitch, on the far side of home plate from the batter
 • (forth) from a particular thing, place, or position
 • (out) from one's possession
 • (way, especially away) out of the way (especially away from one's thoughts)
 • (existence) out of existence
 • (distance, space, time) at a distance in space or time
 • (indicating continuing action) indicating continuing action; continuously or steadily
 • (so, be removed) so as to be removed or gotten rid of
 • (freely, will) freely or at will
 • (proper place, especially) in or into a proper place (especially for storage or safekeeping)
 • (different direction) in a different direction
 • (by) in reserve; not for immediate use

away sinonimai departed, gone, outside, abroad, apart, aside, beyond, by, counter, forth, nonstop, non-stop, off, on the other side, on the other side of, out, over

Netoliese away esantys žodžiai