akis angliškai

akis vertimas 1. eye ; akies obuolys anat. eyeball ; pakelti akis look up, raise/lift one's eyes; nuleisti akis look down;. 2. dgs.: geros (blogos) akys good (poor) eyesight sg; 3. (tinklo) mesh; 4. (mezginio) stitch; nuleisti akį drop a stitch; pasileidusi kojinės a. a run in a stocking; 5. (korio) cell; 6. (kortų, žaidžiamųjų kauliukų) pip; 7. (liūno, ežero, akivaro) opening; 8. (bulvės) eye; a. už akį an eye for an eye, tit for tat šnek.; trumpos akys short/near sight; a. į akį face to face; už akių in smb's absence; behind smb's back; į akis (tiesą sakyti ir pan.) to smb's face, openly; iš akies by eye; man akys aptemo everything went dark in my eyes; akimis gaudyti cast glances (at); akis įbesti/įsmeigti gape, stare (at); akis išversti/išpūsti be astonished/amazed (at); akį (už)mesti cast a glance/look (at), fling one's eyes (at, over),; žiūrėti akis išpūtus eye (smb.), stare (at), gape (at), goggle (at); akį merkti wink (at), give a wink (at); akių nenuleisti nuo ko (gėrėtis) not take one's eyes off smb; be delighted with smb., admire smb; akis pražiūrėti be waiting (for smb.) for a long time; akimis ryti devour (smb) with one's eyes; akis sudėti fall asleep; nesudėti akių not get a wink of sleep; akis užspausti attend a dying person; akis vartyti roll one's eyes; iš po akių dingo it's gone in my presence; it disappeared before my eyes; prie akių in one's presence; savo akimis netikėti not believe one's own eyes ; užbėgti už akių forestall (smb); akis dumti/muilinti dupe (smb), deceive (smb); man akys atsivėrė that opened my eyes; I began to understand/realize; akis badyti shame, put to shame; akis draskyti reproach (smb with smth) impudently; akys iš kaktos lenda it's terribly hard/difficult; kaip akis išdegęs/išplikęs excited and in a hurry; as if his eyes were burnt out; jo akys ištįso belaukiant he has been waiting and looking too long; meluoti akis išvertus lie impudently; akis į žemę nuleisti look down; turėti ant ko gerą (blogą) akį be of high (poor) opinion of smb, think highly (poorly) of smb; neturėti ant ko akies disfavour smb; baltomis akimis angrily, furiously; dėl (žmonių) akių for form's sake, for the sake of appearance; geras akis turėti be shameless/impudent; į akį dėti/pūsti have a sound nap; lįsti kam į akis hang round smb, make a nuisance of oneself; į akis miglą pūsti cut a dash, show off; į akis šokti cavil (at), carp (at); start fighting; iš akių luptas very much alike; eiti, kur akys veda follow one's nose; neturėti kur akis dėti be very much ashamed; paskutinę akį išlupti pull out the last eye take away the last penny; per akis a) in one's presence; b) enough and more to spare ; viskas prieš akis the whole life is ahead ; baimė turi dideles akis fear takes mole-hills for mountains; tamsu, nors į akį durk it is pitch-dark; eik (šalin) iš akių! get out of my sight!

 • akis muilinti () bamboozle, snow, hoodwink, pull the wool over someone's eyes, lead by the nose, play false
 • akis už akį (n.) tit for tat, eye for an eye
 • krintantis į akis (adj.) attention-getting, eye-catching
 • kates akis (n.) cat's eye, cat's-eye
 • katės akis (n.) cat's-eye ®, cat's eye, cat's-eye
 • nekrentantis į akis (adj.) unobtrusive, unnoticeable
 • akis badantis (adj.) blatant, crying, egregious, flagrant, glaring, gross, rank
 • išvirkščia akis () purl, purl stitch, plain
 • žiedo akis (n.) frame, mount, setting
 • akis į akį () face to face
 • išplėsti akis raise one's eyebrows
 • plika akis the naked eye
 • užrišti akis (v.) blindfold
 • kas atveria akis (n.) eye-opener, exposure, disclosure, revelation, revealing
 • pūsti miglą į akis () throw dust in someone's eyes
 • įsmeigęs akis (adv.) steadily, fixedly
 • įbesti akis (v.) gaze at, stare at, peer at, peer, goggle, goggle at, gaze, stare, fix

akis sinonimai akies obuolys, akutė, dygsniavimas, dygsnis, raštas, vyzdys

Netoliese akis esantys žodžiai
Kiti žodžio akis vertimai