long lietuviškai

long vertimas I1. a 1) ilgas; 2): fon. long vowel ilgas balsis; long syllable ilgas skiemuo; 2) lėtas; 3) ilgai trunkąs; to be long užtrukti; how long kaip ilgai, kiek laiko (apie trukmę);long dozen velnio tuzinas; long priceaukšta kaina; in the long run galų gale;2.adv 1) ilgai; he is very long in coming jis labai ilgai neateina; as long as, so long as iki, kol; long live...!tegyvuoja...!; 2) seniai; long after praėjus daug laiko;long before daug laiko prieš; long ago, long since a) seniai, labai seniai; b) jau; so long! šnek. viso labo!, iki pasimatymo!;3. n 1) ilgas laiko tarpas; before long netrukus; for long ilgam; it is long since jau seniai; the long and the short of it trumpai kalbant II v 1) aistringai norėti (ko nors), stengtis (for/to); 2) ilgėtis, liūdėti

 • long for (v.) norėti, trokšti
 • long horse (n.) arklys
 • a long time (adv.) labai seniai, labai ilgai, daug laiko, ilgai, šimtą metų
 • long drawn out () amžinas, užsitęsęs, pratisas, nesibaigiantis, begalinis
 • long house pailgas namas
 • in the long run (adv.) vis dėlto, galop, galų gale, baigtis tuo, kad galų gale, pagaliau, galiausiai
 • long dozen (n.) velnio tuzinas, trylika
 • long-distance (adj.) tolimų distancijų, reisų, tolimų distancijų/reisų, tarpmiestinis
 • long jump (n.) šuolis į tolį
 • Long jump Šuolis į tolį
 • for a long time (adv.) labai seniai, labai ilgai, daug laiko, ilgai, šimtą metų
 • in the long term (adv.) vis dėlto, galop, galų gale, baigtis tuo, kad galų gale, pagaliau, galiausiai
 • long ZZZetcZZZ () kiaurus metus
 • by a long shot (adv.) neginčijamai, be abejo, pats, daug, nepalyginamai, žymiai, gerokai
 • a long way away (adv.) tolimas, atokus, nutolęs
 • long live (v.) valio!
 • long-range (adj.) tolimo veikimo, toliašaudis, ilgalaikis
 • long pillow (n.) velenėlis, pagalvė
 • long-lived (adj.) ilgalaikis, tvirtas, pastovus
 • long suit (n.) stiprioji vieta, pusė, stiprioji vieta/pusė, firminis produktas, specialybė
 • long-term credit (n.) ilgalaikė paskola
 • long time (n.) amžius
 • long whist (n.) vistas
 • long-eared owl (n.) mažasis apuokas
 • Long-eared Owl Mažasis apuokas
 • long ton (n.) tona
 • long-faced (adj.) liūdnas, nusiminęs, niūrus, paniuręs
 • long-suffering (adj.) daug kentėjęs
 • long-suffering (n.) pataikavimas, nuolaidžiavimas, atlaidumas
 • long-lasting (adj.) ilgalaikis, tvirtas, pastovus
 • Long-tailed Tit Ilgauodegė zylė
 • long-playing record (n.) ilgai grojanti plokštelė
 • long-sighted (adj.) toliaregis
 • long-sightedness (n.) toliaregystė
 • so long (n.) iki, viso gero, sudie!, sudie, viso labo! iki pasimatymo!, ate!
 • so long! () iki, viso gero, sudie!, sudie, viso labo! iki pasimatymo!, ate!
 • Long-tailed Duck Ledinė antis
 • long-term financing (n.) ilgalaikis finansavimas
 • long-wearing (adj.) pastovus, tvirtas
 • long-winded (adj.) daugiakalbis, daugiažodžiaujantis, nuobodžiai ilgai kalbantis, ištęstas, nuobodus
 • to cut a long story short (adv.) trumpai tariant, žodžiu, trumpai, trumpai sakant, glaustai
 • long-term unemployment (n.) ilgalaikis nedarbas
 • long-term forecast (n.) ilgalaikė prognozė
Paaiškinimas anglų kalba
 • (desire) to desire strongly or persistently
 • (primarily temporal sense) primarily temporal sense; being or indicating a relatively great or greater than average duration or passage of time, or a greater duration than specified
 • (primarily spatial sense) primarily spatial sense; of relatively great or greater than average spatial extension or extension as specified
 • (tall) of relatively great height Similar to: tall
 • (retentive) good at remembering
 • (finance) holding securities or commodities in expectation of a rise in prices Topic: finance
 • (phonetics) of speech sounds or syllables, of relatively long duration
 • (unsound) involving substantial risk Similar to: unsound
 • (provident) planning prudently for the future
 • (abundant) having or being more than normal or necessary
 • (extended time, distant) for an extended time or at a distant time
 • (extended distance) for an extended distance
 • (angular distance) the angular distance between a point on any meridian and the prime meridian at Greenwich

long sinonimai chronic, dragging, drawn-out, elongated, extended, extensive, farseeing, farsighted, foresighted, foresightful, lengthy, longsighted, prolonged, prospicient, protracted, recollective, retentive, tenacious, a long time, a month of Sundays, donkey's ages, donkey's years, for a long time, hanker, have a hankering for, yearn

Netoliese long esantys žodžiai