down lietuviškai

down vertimas I n pl plynaukštė IIn pūkas III 1. prp 1) žemyn; to go down nusileisti; 2) atitinka liet. įnagin.: down the road keliu;2.adv 1) žemyn; žemai; apačioje; the prices went down kainos nukrito; the guests are down in the sitting-room svečiai apačioje svečių kambary; 2) ant žemės; he fell down jis pargriuvo; 3) nurodo judėjimą iš centro į periferiją: to go down to the country vykti į kaimą; 4) suteikia veiksmažodžiams pabaigos veikslo reikšmę; verčiama su priešdėliais už-, pa-, nu-, iš-: to write down už(si)rašyti, parašyti; to climb down nulipti; to pay down išmokėti; down with! šalin!; up and down pirmyn ir atgal;3. n: ups and downs sėkmės ir nesėkmės

 • beat down (v.) derėtis, plieksti
 • be down and out (v.) turėti susiveržti diržą
 • Down syndrome Dauno sindromas
 • be down (v.) vėluoti, atsilikti
 • bear down (v.) pasileisti, spausti
 • bear down on (v.) judėti į priekį, keliauti, spausti, prilėkti, prišokti
 • down to the last detail (adv.) kaip savo penkis pirštus, giliai
 • down-to-earth (adj.) blaivaus proto, praktiškas, dalykiškas, konkretus
 • Down quark Žemyn kvarkas
 • cast down (v.) demoralizuoti, liūdinti, slėgti
 • come down on (v.) išlieti pyktį ant, šaipytis, užsipulti, graužti, staiga užsipulti
 • down-and-out (adj.) skurdžius, valkata
 • down the stairs (adv.) žemyn laiptais, apačioje, esantis apatiniame aukšte
 • hang down (v.) būti nukarusiam, karoti
 • back down (v.) nuraminti, nurimti, išeiti, išvažiuoti atbulom, išeiti/išvažiuoti atbulom, išvaryti atgal, pasitraukti, išsigąsti, bijoti
 • down tools (v.) sustreikuoti, streikuoti, nutraukti darbą
 • down with () šalin!
 • down in the mouth (adj.) liūdnas, prislėgtas, prastos būklės, labai nelaimingas, leisgyvis, paslikas, susikrimtęs, nusiminęs
 • down-in-the-mouth (adj.) liūdnas, nusiminęs, prislėgtas, prastos būklės, labai nelaimingas, leisgyvis, paslikas, susikrimtęs
 • dust down (v.) šluostyti dulkes
 • hold down (v.) engti, išlaikyti
 • bear down upon (v.) prilėkti, prišokti
 • bring down (v.) numušti, nuversti, pakirpti, sumažinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, apkrauti, apsunkinti, nuleisti, nusileisti, nukristi, nutupdyti
 • keep down (v.) neleisti padidėti, engti, nugalėti, numalšinti, nuslopinti
 • keep down () nesikelti, neleisti keltis, virškinti, neišvemti
 • knock down (v.) derėtis, pargriauti, numušti, nuversti, partrenkti, parblokšti, pakirsti, suvažinėti, pervažiuoti
 • knock-down (adj.) galingas, įtakingas, stiprus
 • knock down () pritildyti, sumažinti, susilpninti
 • break down (v.) neišlaikyti, sugesti, sulyginti su žeme, sugriauti, sulyginti su þeme, išlaužti, atidaryti, sugadinti, sulūžti, užsikirsti, tirti, palūžti, palaužti, trupinti, trupėti, irti, žlugti
 • break down (v.) sužlugdyti, žlugdyti, sužlugti, patirti nesėkmę, ko nors nepadaryti, nepavykti, susikirsti per egzaminą, pakliūti į bėdą, žlugti, nepasisekti
 • lay down (v.) sukrauti, padaryti, daryti, sudaryti, nustatyti, kaupti, rinkti, laikyti, turėti/paimti viršų, nugalėti
 • call down (v.) atskaityti pamokslą, išbarti, skaityti paskaitą, išdrožti pamokslą, duoti pylos, priekaištauti, barti, sukelti, pažadinti
 • call-down (n.) išbarimas, pyla, priekaištas, papeikimas
 • come down (v.) vartytis, virsti kūliais, vartytis/virsti kūliais, staigiai leistis žemyn, susirgti, sunegaluoti, esmėta, kad, esmė ta, kad, nuskęsti, nusileisti
 • come down () sumažėti, smuktelti, mažėti, nykti
 • come down with (v.) susirgti, sunegaluoti
 • down feather (n.) pūkai
 • down-to-earthness (n.) sveikas protas
 • close down (v.) užsidaryti, uždaryti, žlugti
 • down payment (n.) rankpinigiai, įmoka, užstatas, pradinė įmoka
 • Down payment Užstatas
 • down the drain () šuniui ant uodegos, nepavykęs
 • get down (v.) išlipti, nulipti, prasidėti, pradėti, imti įprasti, imtis, užrašyti, ryti, demoralizuoti, liūdinti, slėgti, nuleisti
 • down-at-heel (adj.) skarmaluotas, nuplyšęs, apdriskęs, apsileidęs
 • down-trodden (adj.) užuitas, užjodytas
 • down to the smallest detail (adv.) kaip savo penkis pirštus, giliai
 • drop down (v.) leistis, žemėti
 • fall down (v.) iš kailio nertis, padaryti viską, kas įmanoma, vartytis, virsti kūliais, vartytis/virsti kūliais, staigiai leistis žemyn
 • cut down (v.) pakirpti, sumažinti, numušti, nuversti, leisti, kapoti, kirsti, pjauti, šienauti, supjaustyti, pjaustyti
 • cut down () nukirsti, įsikišti, baigtis, nutraukti, sustabdyti, pertraukti
 • hand down (v.) perduoti, įteikti, teikti, duoti
 • go down (v.) įeiti, nusmukti, suprastėti, menkti, nykti, vartytis, virsti kūliais, vartytis/virsti kūliais, staigiai leistis žemyn, visiškai sugesti, nuskęsti, nusileisti, paskandinti, paskęsti, įeiti į istoriją
 • lay down the law (v.) autoritetingai tvirtinti, nurodinėti
 • lay down the law to (v.) autoritetingai tvirtinti, nurodinėti
 • move down (v.) pažeminti
 • press down on (v.) spausti
 • push down (v.) numušti, nuversti
 • low-down (adj.) varganas, apgailėtinas, niekingas, žemas
 • let down (v.) sumažinti, mažinti, nuleisti, palikti bėdoje, nelaimėje, nuvilti
 • let down () išleisti orą, dujas, išleisti orą/dujas, nuleisti, išleisti orą iš, atleisti, pailginti
 • put one's name down (v.) imatrikuliuoti, oficialiai tapti aukštosios mokyklos studentu
 • live down (v.) pergyventi, ištverti
 • narrow down (v.) susiaurėti, siaurėti
 • play down (v.) sumenkinti
 • put down (v.) numalšinti, numarinti, nusileisti, nukristi, nutupdyti, užregistruoti, užrašyti, paleisti iš, demobilizuoti, išlaipinti, išleisti, paguldyti, padengti, sudaryti, pastatyti, nulenkti, išguldyti, padėti, pažeminti, žeminti, nuleisti, negyvai užmigdyti
 • put-down (n.) žlegsėjimas, šliuksėjimas
 • sand down (v.) šlifuoti, šveisti, nušveisti
 • stand down () nebedalyvauti, išeiti iš žaidimo
 • water down () praskiesti
 • look down on (v.) atsisakyti, atsakyti, atmesti, žiūrėti iš aukšto, žiūrėti iš aukšto į
 • pull down (v.) sumažinti, mažinti, nuleisti, pargriauti, numušti, nuversti, sulyginti su žeme, sugriauti, sulyginti su þeme, pritildyti, susilpninti
 • pull down () griauti, nugriauti
 • send down (v.) pašalinti
 • set down (v.) rašyti kroniką, užrašyti, paleisti iš, demobilizuoti, išlaipinti, išleisti, išlipti, išlaipinti į krantą, išlipti/išlaipinti į krantą, nusileisti, nukristi, nutupdyti, ištraukti į krantą
 • shut down (v.) užsidaryti, uždaryti, žlugti
 • step down (v.) atsistatydinti
 • step-down (n.) sumažėjimas, mažėjimas, sumažinimas, nuolaida
 • run down (v.) baigtis, išsekti, sekti, stigti, peržvelgti, peržiūrėti, permesti akimis, atidžiai apžiūrėti, ištirti, išvarginti, išsemti, išeikvoti, išsekinti
 • run down () stoti, sustoti, sustabdyti, išsekti, partrenkti, parblokšti, pakirsti, suvažinėti, pervažiuoti, šmeižti, sutepti gerą vardą, apjuodinti
 • strike down (v.) leisti, kapoti, kirsti, atšaukti
 • write down (v.) rašyti kroniką, užrašyti
 • write down () užrašyti, užrašyti/registruoti žurnale, pasiþymëti, uþsiraðyti, užsirašyti, pasižymėti
 • slip down (v.) susimėtyti, nublokšti, mesti į šalį
 • screw down (v.) priveržti, prisukti
 • right-down (adj.) grynas, visiškas
 • talk down to () kalbėti iš aukšto
 • take down (v.) sumažinti, mažinti, nuleisti, rašyti kroniką, užrašyti, užrašyti/registruoti žurnale, pasiþymëti, uþsiraðyti, užsirašyti, pasižymėti, sulyginti su žeme, sugriauti, sulyginti su þeme, pažeminti, žeminti
 • turn down (v.) pritildyti, sumažinti, susilpninti, atsisakyti, atsakyti, atmesti, žiūrėti iš aukšto, nesutikti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (feather) soft fine feathers
 • (American football game) a complete play to advance the football
 • (highland) a rolling treeless highland with little soil Type of: highland
 • (hair) fine soft dense hair (as the fine short hair of cattle or deer, the wool of sheep, or the undercoat of certain dogs)
 • (drink) to drink down entirely
 • (eat) to eat immoderately
 • (sports) to bring down or defeat (an opponent) Topic: sports. Type of: get the better of
 • (shoot down) to shoot at and force to come down
 • (strike) to cause to come or go down
 • (better) to improve or perfect by pruning or polishing
 • (being, moving lower) being or moving lower in position or less in some value
 • (descending) extending or moving from a higher to a lower place
 • (falling) becoming progressively lower
 • (out) being put out by a strikeout Similar to: out
 • (perfect) understood perfectly
 • (lower, previously) lower than previously
 • (inoperative) not functioning (temporarily or permanently) Similar to: inoperative
 • (dejected) filled with melancholy and despondency
 • (lowered) below the surround, or below the normal position
 • (downwardly) spatially or metaphorically from a higher to a lower level or position
 • (away, more central) away from a more central or a more northerly place
 • (paid, cash, time) paid in cash at time of purchase
 • (earlier time) from an earlier time
 • (lower intensity) to a lower intensity
 • (inactive, inoperative state) in an inactive or inoperative state
 • (medical doctor) the English physician who first described Down's syndrome (born: 1828 – died: 1896)

Down sinonimai John L. H. Down

down sinonimai along, up, at a low ebb, closed, cut, depressed, dismal, dispirited, downcast, downhearted, down in the mouth, down-in-the-mouth, down pat, downward, gloomy, grim, low, low-spirited, mastered, miserable, prostrate, blue, gray, grey, at the bottom, below, beneath, downstairs, downwards, under, under it, underneath, underneath it, underneath them, under them, downward, downwardly, athletic field, down feather, field, fluff, fuzz, pile, playing area, sports field, sports ground, pitch, playing field, at a lower place, below, beneath, to a lower place, drop, let fall, belt down, bolt down, bring down, consume, cut down, devour, drink down, fine-tune, go through, kill, knock back, knock down, land, polish, pop, pour down, pull down, push down, refine, shoot down, toss off, fell, tackle

Netoliese down esantys žodžiai