turėti angliškai

turėti vertimas 1. have; (valdyti t. p.) possess , own ; jis turi puikų butą he has a very good flat; jis turi mažai pinigų he has, arba has got, little money ; t. teisę have/possess the right; t. talentą have/possess a talent ; t. galvoje/omenyje a) mean; b) (neužmiršti) have/bear in mind ; t. reikšmę matter; t. didelę reikšmę matter very much, be of great importance ; neturėti reikšmės be of no importance; t. reikalų su kuo have to do with smb, deal with smb; t. pretenzijų (į) have claim(s) (on); t. pasisekimą be a success, make a success; t. galimybę be in a position ( + to inf), have a chance ( + of ger); t. skonį (apie maistą ir pan.) have a taste ; (apie žmogų) have taste; nieko neturėti prieš ką have nothing against smth, have no objection to smth;2. (laikyti rankoje ir pan.) hold; (kaip nuosavybę) keep; t. ką dantyse hold smth between one's teeth; t. krautuvę (bičių, naminių paukščių ir t. t.) keep a shop (bees, poultry, etc.) ;3. (būti sudarytam, susidėti) have, hold; contain; number; gegužis turi trisdešimt vieną dieną May has thirty one days; ši rūda turi daug geležies the ore contains much iron ; miestas turi trisdešimt tūkstančių gyventojų the town has/numbers thirty thousand inhabitants ;4. (privalėti) have ( + to inf), must ( + inf), ought ( + to inf); jis turi jam parašyti he must write to him, he has to write to him; aš dabar turiu sustoti I have to stop now; jis turi būti jai dėkingas he ought to be grateful to her, he owes her gratitude ; tai ir turėjo atsitikti this was bound to happen; tu turėjai jai parašyti (o neparašei) you ought to have written to her; jūs turėtumėt būti punktualus you should be punctual;5. (reiškiant prielaidą) should ( + inf), ought ( + to inf); jis turi greitai grįžti he should be back soon; tai turi jam patikti that ought to please him; tai neturėtų būti kliūtimi it shouldn't be an impediment,.6. (pasitikėjimą, teisę ir pan.) enjoy; t. teises (gerą sveikatą) enjoy rights (good health) ;7. šnek. (gimdyti) have; 8.: t. vyro pavardę use one's husband's name

 • pasmerktas turėti () cursed with, stuck with
 • atsitiktinai turėti progos () chance, happen
 • turėti (kam nors) silpnybę have a weakness for
 • turėti dvi puses () cut both ways
 • turėti nelengvą užduotį () have one's work cut out
 • turėti blogų ketinimų () be up to, be up to no good
 • turėti ryšį su kuo (v.) concern
 • turėti daug vargo make heavy weather of
 • turėti drąsos (v.) defy, dare
 • turėti drąsos () be able to, be capable of, have it in oneself etc, have it in oneself ZZZetcZZZ
 • turėti bendrą sieną (v.) bound, border
 • turėti jauniklių (v.) propagate
 • turėti kokius įgimtus gabumus () have the makings of
 • teisė turėti savo kultūrą (n.) right to culture
 • turėti karščio () have a fever, be feverish, be running a temperature, have a temperature, run a temperature
 • turėti ką bendra su () have to do with, to do with
 • turėti ką nors bendra () do with, be mixed up
 • turėti visus duomenis have what it takes
 • turėti atsargų (v.) stock
 • turėti pranašumą () be in front, have an advantage, have the advantage, be in the lead, lead, be ahead, have the whiphand, have the edge on
 • turėti reikalų su () to do with
 • turėti reikšmės (v.) care, be of consequence, be of relevance, be of significance, be relevant, be significant, be important, be of importance, count, matter, weigh
 • turėti tvirtą nuomonę know one's own mind
 • turėti žinių (v.) hear
 • turėti informaciją (v.) acquaint with, inform, inform of, make acquainted with, fill in, let in on
 • turėti kantrybės bear with
 • turėti nemalonumų () get into hot water
 • turėti noro () want, want to, be willing to, wish, care, like
 • turėti omeny () pay attention to, have in view, take stock of, bend one's mind to, go into, focus one's attention on, keep one's mind on, take into account, entertain, think of, toy with, flirt with, think about, make allowance for, take notice of, to take stock of the situation, allow, consider, take into consideration, enter into, regard
 • turėti galvoje (v.) mean, intend, pay attention to, have in view, take stock of, bend one's mind to, go into, focus one's attention on, keep one's mind on, take into account, entertain, think of, toy with, flirt with, think about, make allowance for, take notice of, to take stock of the situation, allow, consider, take into consideration, enter into, regard
 • turėti galvoje () mind, bear in mind, be sure to
 • turėti ką nors bendra su (v.) touch
 • turėti ką nors bendra su () have to do with, to do with
 • turėti malonumą (v.) revel in, exult, delight, enjoy, revel, take pleasure in
 • turėti naudos (v.) profit, gain, benefit
 • turėti nedaug () run out, give out, be low on, be pressed for, be pushed for, go short
 • turėti pagrindą () have reason to
 • turėti vargo () be hard put to, be hard put to it to, feel qualms about, have qualms about, find heavy going, find difficulty in, find hard to take, have difficulties with, have difficulty in, have trouble, have trouble with, have a job
 • turėti įtakos (v.) care, be of consequence, be of relevance, be of significance, be relevant, be significant, be important, be of importance, count, matter, weigh, contribute
 • turėti nesantuokinių santykių (v.) fornicate
 • turėti susiveržti diržą () be down and out, be on the rocks, be up against it, be badly off, feel the pinch

turëti sinonimai gauti, gimdyti, nešti, pagimdyti, patirti, prigauti, turėti

turėti sinonimai priderėti, privalėti, būtinai turėti, būti reikalingam, gauti, išeiti į gera, išlaikyti, įveikti, kaupti, laikyti, laimėti, lemta būti, naudotis, nugalėti, pagimdyti, paimti viršų, palenkti, patirti, prigauti, privalėti, reikėti, rinkti, sukrauti, turëti, turėti/paimti viršų, valdyti

Netoliese turėti esantys žodžiai
Kiti žodžio turėti vertimai