set lietuviškai

set vertimas Iv (set) 1) statyti; dėti; talpinti; 2) kietėti; tirštėti; 3) gulėti (apie drabužį); 4) leistis (apie saulę); 5) sodinti (augalą); to set about pradėti; to set against priešpastatyti; to setaside a) atidėti; b) atmesti; to setat pulti (ką), užsiundyti;to set at case nuraminti; to set at libertyišleisti į laisvę; to set back kliudyti; sustabdyti; to set before išdėstyti (faktus);to set by atidėti, taupyti; to set down a) užrašyti; b) išsodinti; c) žiūrėti, skaityti; to set forth a) išdėstyti; b) išvykti; to set forward a) pastumti, palaikyti; b) iškelti; c) leistis į kelionę; to set free išlaisvinti; to set ina) prasidėti (apie orą, metųlaikus); b) įsigalėti (apie madą); to set in motionišjudinti, užvesti (mašiną); to set off a) papuošti; b) leistis į kelionę; to set on kiršinti, kurstyti; to set on firepadegti; to set out a) išvažiuoti, išskristi (apie lėktuvą); b) išstatyti, iškabinti; to set over a) pastatyti pirmoje vietoje; b) pergabenti; to set to pradėti, imtis;to set to music (su)kurti muziką (tekstui); to set up a) pastatyti, įsteigti, įkurti; b) pakelti (triukšmą); to set upon pulti, atakuoti; to set ashore išlaipinti į krantą; to set an example duoti pavyzdį; to set at defiance niekinti, nesiskaityti, pasipriešinti; to set eyes on pamatyti, išvysti; to set one's face against ryžtingai pasipriešinti; to set one's teeth sukąsti dantis;to set a razor galąsti skustuvą; to set store by didžiai vertinti; to set the table padengti stalą II a 1) nejudąs, sustingęs (žvilgsnis); 2) apgalvotas; 3) paskirtas (laikas); nustatytas (įstatymu); 4) nusistovėjęs (oras); 5) ryžtingas; tvirtas, pastovus III n 1) (vėjo, upės) kryptis; tendencija; 2) forma, apybraižos; 3) (medžioklinio šuns) įtimpa; 4) ūgis, atžala IV n 1) eilė, serija; komplektas; dinner set pietų servizas; 2) grupė; literary set literatūriniai sluoksniai; 3) aparatas; radio set radijo imtuvas; TV set televizorius

 • set (someone) an example rodyti pavyzdį
 • radio set (n.) radijas
 • set ablaze (v.) padegti
 • set decoration (n.) dekoracija, dekoracijos
 • low-set (adj.) trumpas ir storas, tvirtas
 • set alight (v.) padegti
 • set in motion (v.) nuleisti į vandenį, paleisti, atverti kelią, pradėti
 • set light to padegti, uždegti
 • set light to () padegti, uždegti, sudeginti, deginti, nudeginti
 • set back (v.) priversti atsilikti, sutrukdyti, sulaikyti, sulėtinti, trukdyti, atidėti, pasinaudoti pasiūlymu vėliau
 • set ashore (v.) nusileisti, nukristi, nutupdyti
 • set afire (v.) padegti
 • set free (v.) išvaduoti, paleisti, duoti laisvę
 • set (someone) against (someone) (v.) nuteikinėti ką nors prieš ką nors
 • set fire to (something) (v.) padegti
 • set eyes on (v.) išvysti, pamatyti
 • set foot in (v.) įeiti
 • set at liberty (v.) paleisti, išlaisvinti
 • set fire to (v.) padegti
 • set in () apnikti, įsigalėti, apsigyventi, įsišaknyti
 • set aside (v.) atidėti, skirti, paskirti, asignuoti
 • set-aside (adj.) dirbamos žemės nebedirbimas
 • set aside () atidėti, taupyti
 • set-aside (n.) dirbamos žemės nebedirbimas
 • set apart (v.) atskirti, izoliuoti
 • set-apart (adj.) atskiras
 • set forth (v.) judėti, keliauti, išvykti, leistis į kelionę
 • set down (v.) rašyti kroniką, užrašyti, paleisti iš, demobilizuoti, išlaipinti, išleisti, išlipti, išlaipinti į krantą, išlipti/išlaipinti į krantą, nusileisti, nukristi, nutupdyti, ištraukti į krantą
 • set ahead (v.) žengti į priekį
 • set aflame (v.) padegti
 • set about (v.) prasidėti, pradėti, imti įprasti, imtis, imtis ko
 • set about () prasidėti, įsteigti, pradėti veikti, paleisti, atidaryti, imti
 • set of four (n.) ketvertas
 • set up house () įsikurti
 • set up camp () įkurti stovyklą
 • set on (v.) užpulti, įnikti, pulti
 • set off (sometimes with on) (v.) išsiruošti
 • set on fire (v.) padegti, uždegti, sudeginti, deginti, nudeginti
 • set right (v.) nustatyti
 • set sail (v.) iškeliauti, leistis, išsiruošti
 • set phrase (n.) idioma, pastovus junginys
 • set the pace () duoti tempą
 • set upon (v.) apipulti, pulti, apnikti
 • set upon () užpulti, įnikti, pulti
 • set off (v.) paleisti, sukelti sprogimą, įžiebti, nuplėšti, paskatinti, duoti impulsą, sukelti, sukurstyti, kurstyti, duoti postūmį, duoti postûmá, pradėti, judėti, keliauti, išvykti, leistis į kelionę, atlyginti, kompensuoti, sprogti, sprogdinti
 • set the table (v.) padengti stalą, padengti, dengti
 • set out (v.) prasidėti, pradėti, imti įprasti, imtis, surinkti, išdėlioti, išrikiuoti, judėti, keliauti, išvykti, leistis į kelionę, iškeliauti, leistis, išsiruošti
 • set out () ketinti, norėti
 • set up (v.) įtaisyti, įstatyti, pastatyti, konstruoti, sudaryti, padaryti, daryti, tapti, būti, statyti, pakelti, paruošti, apsirūpinti, sudėti, sutvarkyti, išdėstyti, sumontuoti, sustatyti, surašyti, parengti, įrengti, įvesti, įvesdinti į tarnybą, įterpti, įkurti, pasiekti, būti priežastimi, sukelti, surinkti, sukviesti
 • set-up (n.) išdėstymas, susitarimas, aranžuotė, sumanymas
 • set upright (v.) pakelti
 • set-square (n.) kampainis
 • set square (n.) kampainis
 • set of triplets (n.) trynukas
 • set up shop () įkurti parduotuvę
 • set-to (n.) peštynės, muštynės, rungtynės, vaidas
 • set someone's mind at rest nuraminti ką
 • set one's seal to () palaiminti, vizuoti
 • set up right (v.) pakelti
 • tea set (n.) arbatos servizas
 • tea-set () arbatos servizas
 • television set (n.) televizorius, televizija, mažasis ekranas
 • Television set Televizorius
Paaiškinimas anglų kalba
 • (collection) a group of things of the same kind that belong together and are so used Type of: collection
 • (mathematics) an abstract collection of numbers or symbols Topic: mathematics. Type of: abstraction
 • (physical exercise) several exercises intended to be done in series
 • (representation) representation consisting of the scenery and other properties used to identify the location of a dramatic production
 • (social group) an unofficial association of people or groups
 • (inclination) a relatively permanent inclination to react in a particular way
 • (emplacement) the act of putting something in position Type of: emplacement
 • (playing period) a unit of play in tennis or squash Type of: playing period
 • (natural process) the process of becoming hard or solid by cooling, drying, or crystallization
 • (descent) the descent of a heavenly body below the horizon Type of: descent
 • (psychology) being temporarily ready to respond in a particular way
 • (electronic equipment) any electronic equipment that receives or transmits radio or TV signals Type of: electronic equipment. Part of: communication system
 • (move) to put into a certain place or abstract location
 • (fix conclusively, authoritatively) to fix conclusively or authoritatively
 • (choose) to decide upon or fix definitely
 • (lay down) to establish as the highest level or best performance
 • (put, certain state) to put into a certain state; to cause to be in a certain state Type of: change
 • (fix, border) to fix in a border Type of: arrange
 • (make ready, suitable) to make ready or suitable, or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, and so on
 • (set, certain position) to set to a certain position or cause to operate correctly Type of: adjust
 • (astronomy) to disappear beyond the horizon
 • (music) to adapt for performance in a different way
 • (plant) to put or set (seeds, seedlings, or plants) into the ground
 • (originate) to apply or start Type of: originate
 • (solidify) to become gelatinous
 • (print) to set in type
 • (put, position that) to put into a position that will restore a normal state Type of: put
 • (bury) to insert (a nail or screw below the surface, as into a countersink)
 • (hone) to give a fine, sharp edge to a knife or razor Type of: hone
 • (assail) to urge to attack someone
 • (equip) to equip with sails or masts
 • (lay out) to get ready for a particular purpose or event
 • (alter, regulate so) to alter or regulate so as to achieve accuracy or conform to a standard
 • (reproduce) to bear fruit
 • (groom) to arrange attractively
 • (performing arts) to perform (a play), especially on a stage
 • (calculate) to judge tentatively or form an estimate of (quantities or time)
 • (in order) on the point of or strongly disposed
 • (nonmoving) fixed and unmoving
 • (located) situated in a particular spot or position
 • (arranged) set down according to a plan
 • (down) being below the horizon Similar to: down
 • (determined) determined or decided upon as by an authority
 • (hard) converted to solid form (as concrete)
 • (Egyptian deity) an evil Egyptian god with the head of a beast that has high square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris

Set sinonimai Seth, Set

set sinonimai water wave, bear, determined, dictated, fit, hardened, laid, located, placed, primed, rigid, situated, fixed, assemblage, assortment, attitude, band, bearing, bent, brace, circle, class, clique, collection, company, coterie, crowd, curing, dais, decor, décor, duo, exercise set, faction, hardening, inclination, kit, lot, outfit, pair, platform, position, readiness, scene, scenery, sect, sequence, series, setting, setting sun, solidification, solidifying, stage, stage set, twain, twosome, walk of life, adjust, arrange, coif, coiffe, coiffure, congeal, correct, countersink, crystallise, crystallize, define, determine, do, dress, enshrine, fix, fructify, gear up, go, go down, go under, jell, lay, lay out, lay the table, limit, localise, localize, make provision for, mark, place, plant, plant with, pose, position, prepare, put, ready, rig, set the table, settle, set up, sic, specify, typeset, plant out

Netoliese set esantys žodžiai