pulti angliškai

pulti vertimas 1. (priešą ir pan.) attack, assault; (kar. t. p.) advance; be/act on the offensive; 2. (staiga imti ką daryti) fall (upon, on), fly (at); pitch (on); rush (at), pounce (on, upon); p. prie valgio fall/pounce upon food; šuo puolė prie jo the dog rushed at, arba fell upon, him; p. kam į glėbį throw oneself, arba fall, into smb's arms ;3. šnek. (užsipulti, barti) jump (on), go (for); 4. (kristi žemyn; ir prk.) fall; p. iš didelio aukščio fall from a great height ;5. (dvėsti) perish, die off; 6. (mažėti) diminish; sink; 7. (patekti) get (into)

  • pulti į neviltį (v.) sag, sink
  • pulti kitus be on the offensive
  • pulti muštis () strike out
  • pulti gaudyti (v.) get, grab, seize, reach, take, make, capture, catch, field, tackle
  • pulti į paniką () be wound up, get in a lather, get wound up, get into a state
  • pulti kniūpsčiam (v.) prostrate o.s., prostrate, bow down
  • (api)pulti, apnikti (v.) beset
  • pulti į (v.) abandon
  • staigiai pulti (v.) blitz

pulti sinonimai įnikti, kovoti, muštis, prasiveržti, užpulti, ádëti filmà, atakuoti, atkristi, dumti, ðauti, įšokti, kristi, lėkti, mesti, mestis, mėtyti, nerti, nuleisti į vandenį, numesti, nusmukti, padaryti nuostolių, pakrauti, paleisti, pašokti, pereiti į puolimą, peršokti, šauti, skubėti, skubiai nugabenti, skubinti, smigti, smukti, šokinėti, šokti, sukelti skausmą, šuoliuoti, sviesti, švilpti, tykoti, uþtaisyti, užklupti, užpulti, užtaisyti, vėl imti/pulti/nugrimzti, versti šokti

Netoliese pulti esantys žodžiai
Kiti žodžio pulti vertimai