prieš angliškai

prieš vertimas prl. 1. (žymint vietą) before, in front of ; (priešais) opposite to ; kėdė stovi p. stalą the chair stands before, arba in front of, the table; jis ilgai stovėjo p. tą paveikslą he stood before the picture for a long time ; p. mūsų sodą opposite our garden;2. (žymint laiką) before; (praeityje t. p.) ago; p. pietus before dinner; p. karą before the war; p. miegą before going to bed; p. dvejus metus two years ago;3. (palyginti su) as compared to; to; jie niekas p. jį they are nothing compared to him; balsų dauguma 40 p. 30 by a majority of 40 to 30;4. (žymint priešingumą) against; kovoti p. ką fight against smth; p. srovę against the current; p. sąžinę against one's conscience;prv. 5. (žymint laiką; + pusdalyvis, padalyvis) before ( + ger); p. išeidamas/išeinant iš namų before going out (of the house) ; p. prasidedant pamokoms before the beginning of the lessons;6. (žymint priešingumą) against; už ir p. for and against; pro and con; aš neturiu nieko p. I have nothing against it, I do not mind; ar jūs nieko p., kad aš rūkau? do you mind my smoking?; būti p. be opposed (to)

 • (su)kurstyti prieš play off against
 • atsilaikyti prieš () defy, withstand, hold, hold up, stand up to
 • būti nusistačiusiam prieš (v.) oppose, controvert, contradict
 • lygybė prieš įstatymą (n.) equality before the law
 • piestu stoti prieš (v.) rebel, arise, rise, rise up
 • iliustracija prieš titulinį lapą (n.) frontispiece
 • lenkti galvą prieš ką nors () take one's hat off to
 • nukreipti prieš (v.) pit, oppose, match, play off
 • plaukti prieš vėją kaitaliojant kryptį () tack, wear round
 • malda prieš ir (n.) grace, blessing, thanksgiving
 • prieš laikrodžio rodyklę () in a counterclockwise direction, in an anticlockwise direction, counterclockwise, anticlockwise
 • prieš Europos Sąjungą nukreiptas sukčiavimas (n.) fraud against the European Union
 • lenkti galvą prieš (v.) submit, bow, defer, accede, give in
 • veikti prieš () gang up on, be in league with
 • vienas prieš vieną () hand to hand, at close quarters
 • prieš Bendriją nukreiptas sukčiavimas () fraud against the Community
 • prieš Bendriją nukreiptas sukčiavimas (n.) fraud against the Community
 • prieš srovę (adv.) upstream, upriver
 • smurto panaudojimas prieš žmoną (n.) domestic violence, wife-battering
 • balsas prieš (n.) no
 • stovėti prieš (v.) front, look, face, open on to
 • stoti prieš (v.) look, appear, seem, look to, defy, withstand, hold, hold up, stand up to
 • stoti prieš () take exception to, take exception at, take exception to/at

prieš sinonimai anti-, kontra-, prieš-, priešais, būti už/prieš

prieš- sinonimai anti-, kontra-, prieš

Netoliese prieš esantys žodžiai
Kiti žodžio prieš vertimai