savo angliškai

savo vertimas : 1. sg my; pl our; 2. sg pl your; 3. sg v. (apie žmogų) his; m. (apie žmogų) her; b. (apie gyvius, negyvus daiktus) its; pl their; neapibrėžto asmens one's; (nuosavas) my own , our own ir t. t.; reikia pripažinti s. trūkumus one should acknowledge one's faults ; aš turiu s. egzempliorių I have a copy of my own ; jis gyvena s. name he lives in his own house ; viskas s. laiku there's a time for everything; eiti s. keliu go one's own way

 • atsiimti savo () face the music, carry-the can
 • (prisiekti) savo garbe on one's honour
 • jaustis kaip ne savo kailyje feel like a fish out of water
 • jaustis kaip ne savo kailyje/nejaukiai feel like a fish out of water
 • kiekvienas savo (adj.) respective, several, various
 • atvirai pasakyti savo nuomonę () pronounce, express o.s., declare o.s., opine, speak up, animadvert, sound off, speak out, speak one's mind
 • atvirai pasakyti savo nuomonę/kalbėti () pronounce, express o.s., declare o.s., opine, speak up, animadvert, sound off, speak out, speak one's mind
 • gerai išmanyti savo dalyką () know the score, be with it, be on the ball, know what's going on, know what's what, know one's stuff
 • savo jėgomis () through one's own efforts, all on one's own, on one's own, under one's own steam
 • atsiimti savo žodžius () eat one's words
 • išdėstyti savo nuomonę make one's point
 • teisė turėti savo kultūrą (n.) right to culture
 • išlįsti iš savo kiauto come out of one's shell
 • rizikuoti savo gyvybe () dice with death, take one's life in one's hands
 • atsisakyti priimti į savo tarpą (v.) ostracize, ostracise
 • laikytis savo () not budge an inch, stick to one's guns, not give an inch, sit tight, to stand one's ground
 • savo tautos nepriklausomybės šalininkas (n.) nationalist
 • vartojimas savo reikmėms (n.) own consumption
 • iškelti savo kandidatūrą (v.) run
 • iškelti savo kandidatūrą () race, run
 • iškilęs savo pastangų dėka (adj.) self-made
 • kaip savo penkis pirštus () in great detail, the ins and outs, from cover to cover, from A to Z, from beginning to end, inside out, down to the last detail, down to the smallest detail, in depth
 • kelti savo kandidatūrą į () put up for, run for, stand for, come up for election
 • matysi kaip savo ausis pigs might fly
 • nuteikti savo naudai (v.) humour, win over, charm, pacify, lenify, conciliate, assuage, appease, mollify, placate, gentle, gruntle
 • panaudoti savo ar kitų įtaką (v.) manipulate, pull strings, pull wires
 • panaudoti savo ar kitų įtaką/pažintis () pull strings, pull the strings
 • savo padaryti () exert o.s., pull one's weight, go to town
 • laikytis savo pozicijų (v.) stand one's ground, resist, hold out, withstand, stand firm
 • mėgstantis kištis ne į savo reikalus (adj.) indiscreet, interfering, meddlesome, meddling, officious, busy, busybodied, nosey, nosy
 • paminti savo principus (v.) condescend, stoop, lower oneself
 • pareikšti savo nuomonę () pronounce, express o.s., declare o.s., opine, speak up, animadvert, sound off, speak out, speak one's mind
 • saugoti savo gerą vardą () live up to one's reputation
 • savo noru () freewill, of one's own accord, off one's own bat
 • savo pasiekti () attain, get, reach, succeed, win, come through, bring home the bacon, deliver the goods, hold up one's end, to do well, be successful, be successful in, bring off, come off, manage, pull off, succeed in, win through, make it, go places
 • savo vietoje () in situ, in place
 • žinoti kaip savo penkis pirštus () have it at ones fingertips, know like the back of one's hand, have...at one's fingertips
 • palenkti į savo pusę (v.) convert, win over, convince, interest
 • palenkti į savo pusę () persuade, prevail upon, argue, talk round, win over, get, prevail on
 • parodyti savo tikrąjį veidą show oneself in one's true colours
 • pasiekti savo get/have one's own way
 • paskendęs savo mintyse (adv.) reflectively, thoughtfully, pensively
 • savo paties labui in one's (own) interest
 • savo stichijoje () in one's element
 • įnešti savo indėlį () do one's bit, keep one's end up

savo sinonimai jo, jų, nuosavas, paties, savas, jo, jos, mano

Netoliese savo esantys žodžiai
Kiti žodžio savo vertimai