hand lietuviškai

hand vertimas 1. n 1) ranka; at hand čia pat, po ranka; at the hands of iš (kieno nors) pusės; at first (second) hand iš pirmų (antrų) rankų; by the hand už rankos, už parankės; to shake hands with paspausti ranką, pasisveikinti; by hand a) rankomis (nemechaniškai); b) asmeniškai (ne paštu); to get out of hand nebeklausyti; savo darbo nedirbti; in hand ranka rankon, drauge; hands off! šalin rankas!; hands up! rankas aukštyn!; to have in hand turėti, valdyti; in hand a) rankose, darbe naudojamas; b) svarstomas, dirbamas (apie darbą, klausimą); to join hand susivienyti; to lend a hand padėti; old handprityręs; on the one hand..., on the other handiš vienos pusės..., iš antros pusės; 2) vykdytojas; specialistas; 3) gamyklos ar laivo darbininkas; 4) rašysena; 5) (laikrodžio/kelio) rodyklė; 6) priešakinė koja, letena; hand and foot stipriai, rankom ir kojom; to wait on smb hand and foot labai stropiai ką aptarnauti; hand in glove with draugiškuose santykiuose; at any hand bet kuriuo atveju; to have a hand in dalyvauti (kur nors); to turn one's hand to imtis ko; to lay violent hands on užgriebti jėga; to gain/get the upper hand laimėti, nugalėti, laimėti persvarą; to give (to have) a free handleisti (galėti) laisvai veikti; to live from hand to mouth šiaip taip gyventi, vegetuoti; to have one's hands full neturėti nė minutės laisvos; to keep hands in pockets dykinėti; hands down lengvai, su palengvėjimu; off hand a) nepasiruošus; b) nemandagiai; to win hands down lengvai ką nors pasiekti;2. v perduoti, įteikti; to hand down to smbpaduoti žemyn;perk. perduoti palikuonims; to hand in paduoti, įteikti; to hand out išdalyti; to hand over perduoti kitam; to hand it to somebody šnek. gerbtipagal nuopelnus;3. rankinis

 • big hand (n.) minutinė rodyklė
 • Hand grenade Granata
 • by hand (adv.) ranka, rankiniu būdu, rankomis
 • by hand () per pasiuntinį
 • hand in hand (adv.) kartu, drauge, bendromis jėgomis, bendrai
 • hand in hand () susikibę už rankų, ranka rankon
 • hand on (v.) perduoti, pernešti
 • hand on () perduoti, atiduoti
 • at hand (adv.) čia pat, netoli, arti, prie, apie, šalia
 • at hand (adj.) artėjantis, gresiantis, netoliese, netoli
 • at hand () čia pat, po ranka, ranka pasiekiamas
 • hand back (v.) įteikti, teikti, duoti, perduoti
 • come to hand (v.) paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam
 • give a hand with (v.) padėti, asistuoti
 • hand brake (n.) rankinis stabdis
 • hand down (v.) perduoti, įteikti, teikti, duoti
 • hand blower (n.) plaukų džiovintuvas
 • hand clapping (n.) plojimai
 • cash in hand (n.) finansai, lėšos
 • give a hand (v.) padėti, asistuoti
 • hand in (v.) apdovanoti, atiduoti, paduoti, įteikti
 • on the other hand (adv.) priešingai, atvirkščiai
 • hand up (v.) įteikti, teikti, duoti, perduoti
 • out of hand (adv.) nesuvaldomas
 • hand out (v.) išdalinti, išsibarstyti, paplisti
 • hand-out (n.) lapelis, padalomoji medþiaga, cirkuliaras, reklaminis prospektas, reklaminis lapelis, padalomoji medžiaga
 • left hand (n.) kairė pusė
 • left-hand (adj.) į kairę, kairys
 • on hand () po ranka, ranka pasiekiamas
 • second-hand (adj.) padėvėtas, naudotas
 • hand over to (v.) apdovanoti, atiduoti, paduoti, įteikti
 • hand tool (n.) rankinis įrankis
 • hand-operated (adj.) rankinio valdymo
 • hand to hand (adv.) vienas prieš vieną, iš arti
 • off-hand (adj.) lengvabūdiškas, abejingas, nerūpestingas, atsitiktinis
 • right hand (n.) dešinioji ranka, dešinė
 • right-hand (adj.) į dešinę, visiškai, dešinys
 • old hand (n.) senas vilkas
 • have in hand (v.) sumaniai paveikti, valdyti
 • in hand (adj.) nagrinėjamas, tvarkomas
 • in hand () galimas naudoti, turimas, likęs nesunaudotas
 • little hand (n.) valandinė rodyklė
 • hand-held fan (n.) vėduoklė
 • right-hand man (n.) dešinioji ranka
 • hand over (v.) pristatyti, pateikti, teikti, duoti, perduoti, pasakyti, perskaityti, atiduoti
 • hand-crafted (adj.) rankinio darbo
 • hand-lens (n.) didinamasis stiklas
 • hand-picked (adj.) atidžiai parinktas
 • take in hand (v.) atskaityti pamokslą, išbarti, skaityti paskaitą, išdrožti pamokslą, duoti pylos, priekaištauti, barti
 • take in hand () suimti, paimti į rankas, suimti/paimti į rankas, priglausti po sparnu
Paaiškinimas anglų kalba
 • (extremity) the (prehensile) extremity of the superior limb
 • (manual laborer) a hired laborer on a farm or ranch
 • (handwriting) something written by hand
 • (location noun) a position given by its location to the side of an object Type of: side
 • (collection) the cards held in a card game by a given player at any given time
 • (one, 2 sides) one of 2 sides of an issue Type of: side
 • (pointer) a rotating pointer on the face of a timepiece Type of: pointer. Part of: timepiece
 • (handbreadth) a unit of length equal to 4 inches; used in measuring horses Type of: handbreadth
 • (sailor) a member of the crew of a ship Type of: sailor
 • (card player) a card player in a game of bridge
 • (applause) a round of applause to signify approval Type of: applause
 • (forepaw) the terminal part of the forelimb in certain vertebrates (for example, apes or kangaroos) Topic: general anatomy. Type of: forepaw
 • (aid) physical assistance
 • (cognition) possession of the qualities (especially mental qualities) required to do something or get something done
 • (transfer) to place into the hands or custody of
 • (lead) to guide, conduct, or usher somewhere Type of: lead

hand sinonimai by hand, manually, with one's hands, acclamation, aid, aide, applause, assist, assistance, auxiliary, bestow, bridge player, capacity, cheer, clapping, deal, fist, fistful, give, handful, handwriting, help, helper, helping hand, hired hand, hired man, longhand, manus, mate, might, needle, palm, paw, plaudit, plaudits, pointer, script, worker, workman, writing, mitt, give, guide, guide round, cede to, channel, channelise, channelize, communicate, convey, deliver, extradite, give, give in, hand back, hand down, hand in, hand on, hand over to, hand up, pass, pass on, present, reach, submit, transfer, transmit, transport, turn over

Netoliese hand esantys žodžiai