on lietuviškai

on vertimas (t. p. upon) 1. prp 1) (vietai pažymėti) ant; he sits on the bench jis sėdi ant suolo; on the plane/bus/train lėktuve, autobuse, traukinyje; 2) (laikui pažymėti): on Tuesday antradienį; on this occasion šia proga; 3) apie; a book on grammar gramatikos knyga; he spoke on economics jis kalbėjo apie ekonomiką; 4) (padėčiai, procesui nurodyti): on fire dega, degąs; on high aukštumoje; viršuj; on sale parduodama; to live on bread and water gyventi duona ir vandeniu; 5) (veiksmo pagrindui bei tikslui pažymėti): on a new principle naujais pagrindais; on that ground tuo pagrindu; on purposetyčia, su tikslu; on business su reikalais;2. adv 1): on and on nesustojant; ilgą laiką; later on vėliau; from that day on nuo tos dienos; 2) po veiksmažodžio + prieveiksminė dalelytė reiškia a) veiksmo tęsimą: to go on tęsti; to work on toliau dirbti; b) dėvėjimą: to put on užsivilkti, apsimauti, užsidėti; c) (aparato, mechanizmo)įjungimą, paleidimą: to put/turn onįjungti; to be on būti įjungtam; d) (spektaklio, filmo) rodymą: what is on today?ką šiandien rodo? Hamlet is on rodomas "Hamletas"

 • cooperation on agriculture (n.) bendradarbiavimas žemės ūkio srityje
 • apparatus based on the use of rays (n.) mikrobangų aparatas
 • European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (n.) Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centras
 • African Charter on Human and Peoples' Rights (n.) Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartija
 • European Convention on Human Rights (n.) Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
 • European Convention on Human Rights Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
 • action to establish liability on the part of an administration (n.) skundas dėl administracinės atsakomybės
 • Committee on Data for Science and Technology CODATA
 • Commission on Human Rights (n.) Žmogaus teisių komisija
 • charter on human rights (n.) žmogaus teisių chartija
 • commentary on a law (n.) įstatymo komentaras
 • Treaty on European Union (n.) Europos Sąjungos sutartis
 • discrimination on the basis of nationality (n.) tautinė diskriminacija
 • Convention on Biological Diversity Biologinės įvairovės konvencija
 • deposit on a polluting product (n.) užstatas už taršų gaminį
 • joint committee on EC matters (n.) EB bendrasis komitetas
 • region dependent on fishing (n.) nuo žvejybos priklausantis regionas
 • tax on employment income (n.) darbo užmokesčio mokestis
 • experiment on animals (n.) eksperimentas su gyvūnais
 • law on negotiable instruments (n.) sandorių teisė
 • experiment on humans (n.) eksperimentas su žmonėmis
 • tax on capital (n.) kapitalo mokestis
 • discrimination on the basis of sexual orientation (n.) diskriminacija dėl seksualinės orientacijos
 • on line data service (n.) operatyviosios duomenų paslaugos
 • protocol on sugar (n.) cukraus protokolas
 • tax on consumption (n.) vartojimo mokestis
 • tax on oils and fats (n.) aliejaus ir riebalų mokestis
 • discrimination based on disability (n.) diskriminacija dėl negalios
 • policy on agricultural structures (n.) žemės ūkio struktūrų politika
 • tax on profits of self-employment (n.) savisamdos pelno mokestis
 • release on licence (n.) lygtinis paleidimas
 • tax on investment income (n.) investicinių pajamų mokestis
 • vehicle on rails (n.) bėginė transporto priemonė
 • vote on a text as a whole (n.) balsavimas už visą tekstą
 • All Quiet on the Western Front Vakarų fronte nieko naujo
 • Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija
 • leave on social grounds (n.) socialinės atostogos
 • restriction on competition (n.) konkurencijos apribojimas
 • tax on income (n.) pajamų mokestis
 • E.ON
 • Feast on Scraps Feast On Scraps
 • Josephus on Jesus Testimonium Flavianum
 • Intergovernmental Panel on Climate Change Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija
Paaiškinimas anglų kalba
 • (connected) in operation or operational Similar to: connected
 • (events, planned, scheduled) of events, planned or scheduled
 • (along) with a forward motion
 • (indicates continuity, persistence) indicates continuity, persistence, or concentration
 • (state required, something) in a state required for something to function or be effective
 • (Germanic language) the extinct Germanic language of medieval Scandinavia and Iceland from about to 700 to 1350

on sinonimai aboard, on board, in attendance, on duty, on-duty, ahead, along, forrader, forth, forward, forwards, headfirst, headlong, onward, onwards, about, after, against, apropos, as for, as regards, at, behind, -bound, - bound, bound for, concerning, destined for, following, for, in, in connection with, in connexion with, in reference to, inside, on the way to, onto, on to, on top of, over, past, regarding, subsequent to, to, upon, with reference to, with regard to, with respect to, toward, towards

Netoliese on esantys žodžiai