to lietuviškai

to vertimas 1. prp 1) (parodo kryptį) į, pas, prie; he went to the cinema jis nuėjo į kiną; 2) (atitinka liet. k. naudininko linksnį): a letter to a friend laiškas draugui; 3) palyginti, prieš;this is nothing to what it might have been tai niekis palyginti su tuo, kas galėjo būti; 4) iki (pažymi laiką, kiekį); from six to ninenuo šeštos iki devintos (valandos); five minutes to six be penkių minučių šešios; to the left (right)į kairę (į dešinę); to all appearances (aiškiai) matyti; to arms! prie ginklų!; to my knowledge kiek žinau; to perfection pilnai, visiškai tobulai; to my tastepagal mano skonį; to the point į temą, kaip tik;2. adv: to and fro pirmyn ir atgal, šen ir ten; 3. part (dalelytė prieš bendratį): to be or not to be būti ar nebūti; dalelytė prieš numanomą bendratį: he meant to call but forgot to jis ketino užeiti, bet pamiršo (užeiti)

 • to a great extent (adv.) sunkiai
 • to a certain extent (adv.) tam tikru mastu, iš dalies
 • to bits () į šipulius, gabaliukus, į šipulius/gabaliukus, gabalėliais, sudužęs
 • to a man (adv.) visi kaip vienas
 • to be sure (adv.) be abejonės, tikriausiai
 • to .. inclusive (adv.) nuo... iki (imtinai)...
 • to a nicety () visiškai, tiksliai
 • to and fro (adv.) pirmyn ir atgal
 • to be expected (adj.) numatomas, artimiausias
 • to a T (adv.) už tikrą pinigą, tiksliai, skrupulingai
 • to her () jam, jį, juo, jame
 • to a greater extent (adv.) virš, daugiau, su viršum
 • to all appearances (adv.) tikriausiai, turbūt, matyt, iš pirmo žvilgsnio, tariamai, neva
 • to come () ateityje
 • to a lower place (adv.) žemai, žemiau, žemyn
 • to begin with () iš pradžių, visų pirma, pradžioje, pirma..., antra..., pirmiausia, pirma
 • to extremes () į kraštutinumus
 • to him () jam, jį, juo, jame
 • to be precise (adv.) tiesą sakant
 • to death () mirtinai
 • to boot (adv.) be, be to
 • to cut a long story short (adv.) trumpai tariant, žodžiu, trumpai, trumpai sakant, glaustai
 • to a degree () tam tikru mastu, iš dalies
 • to a large extent (adv.) daugiausia, didžia dalimi
 • to an adequate degree (adv.) pakenčiamai
 • to a fault (adv.) per daug
 • to close (adv.) galiausiai
 • to do with () turėti reikalų su, liesti, turėti ką nors bendra su, turėti ką bendra su
 • to heel prie kojos
 • to each one (adv.) kiekvienas, kiekvienam
 • to date () iki šiol
 • to hand () po ranka, ranka pasiekiamas
 • to a tolerable degree (adv.) pakenčiamai
 • to my mind (adv.) mano galva, nuomone, mano galva/nuomone, mano, tavo... nuomone
 • to my way of thinking (adv.) mano galva, nuomone, mano galva/nuomone, mano, tavo... nuomone
 • to no purpose (adv.) tuščiai, veltui, perniek
 • to some degree (adv.) iš dalies
 • to the bone () iš-, visiškai, iki galo, į kaulą, iki kaulų smegenų, iki minimumo, galutinai, svarbiausia, visai, mirtinai, iki kraštų, iki kaklo, tiesiai, kiaurai
 • to the letter (adv.) už tikrą pinigą, tiksliai, skrupulingai
 • to my jo ir t.t. gėdai, mano
 • to one's disadvantage () pajuokdamas ką
 • to the east (adv.) į rytus
 • to the disadvantage of () pajuokdamas ką
 • to no effect (adv.) perniek, veltui, tuščiai
 • to the good praturtėję, praturtėjęs
 • to no avail (adv.) veltui, tuščiai
 • to say nothing of () jau nekalbant apie
 • to start with () iš pradžių, visų pirma, pradžioje, pirma..., antra..., pirmiausia, pirma
 • to look forward to something (v.) laukti, paisyti, skaitytis su, tikėtis
 • to perfection (adv.) už tikrą pinigą, tiksliai, skrupulingai
 • to recap (adv.) glaustai, labai trumpai
 • to some extent (adv.) tam tikru mastu, iš dalies
 • to speak of būti vertam dėmesio
 • to tell the truth tiesą sakant
 • to one's fingertips (adv.) iš-, visiškai, iki galo, į kaulą, iki kaulų smegenų, iki minimumo, galutinai, svarbiausia, visai, mirtinai, iki kraštų, iki kaklo, tiesiai, kiaurai
 • to one's heart's content (adv.) kiek širdis geidžia
 • to pieces () į gabalus
 • to the contrary (adv.) priešingai
 • to the detriment of () pajuokdamas ką
 • to the full (adv.) kiek įmanoma, visu tempu, galingumu, garsu, visiškai, visu tempu/galingumu/garsu
 • to the last () iki pat galo
 • to the life gyvas, labai panašus
 • to such an extent (adv.) tiek, taip, toks
 • to the fingertips (adv.) iš-, visiškai, iki galo, į kaulą, iki kaulų smegenų, iki minimumo, galutinai, svarbiausia, visai, mirtinai, iki kraštų, iki kaklo, tiesiai, kiaurai
 • to the left (adv.) kairys, į kairę
 • aid to refugees (n.) pagalba pabėgėliams
 • appeal to an administrative authority (n.) administracinis skundas
 • appeal to the EC Ombudsman (n.) kreipimasis į EB įgaliotinį
 • conversion to horticulture (n.) perėjimas prie sodininkystės
 • aid to disaster victims (n.) pagalba nelaimės aukoms
 • aid to industry (n.) pagalba pramonei
 • capacity to have rights and obligations (n.) teisnumas
 • law relating to information (n.) informacijos teisė
 • aid to undertakings (n.) pagalba įmonėms
 • capacity to contract (n.) galėjimas sudaryti sutartį
 • capacity to exercise rights (n.) galėjimas naudotis teisėmis
 • freedom to provide services (n.) paslaugų teikimo laisvė
 • conversion to beef production (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
 • to the minute () minutės tikslumu
 • action for failure to act (n.) ieškinys dėl neveikimo
 • access to the courts (n.) galimumas kreiptis į teismą
 • accession to an agreement (n.) prisijungimas prie susitarimo
 • admission to examinations (n.) leidimas laikyti egzaminus
 • income in addition to normal pay (n.) pridėtinės pajamos prie įprastinio atlygio
 • to the lowest degree (adv.) mažiausiai
 • to the south (adv.) į pietus
 • to wit (adv.) būtent, tai yra, kitaip tariant
 • access to a profession (n.) profesijos įsigijimo galimybė
 • accession to the European Union (n.) prisijungimas prie Europos Sąjungos
 • aid to agriculture (n.) parama žemės ūkiui
 • to-do (n.) plušėjimas, lakstymas, triukšmas, sumaištis, karščiavimasis, maišatis, bėginėjimas
 • access to Community information (n.) galimybė naudotis Bendrijos informacija
 • adjustment to school (n.) prisitaikymas mokykloje
 • complaint to the Commission (n.) skundas Komisijai
 • invitation to tender (n.) paraiškų konkurso paskelbimas
 • local access to the law (n.) justicijos artumas
 • migration from the countryside to the town (n.) migracija iš kaimo į miestą
 • access to information (n.) informacijos prieinamumas
 • law relating to prisons (n.) kalinimo įstaigų teisė
 • aid to disadvantaged groups (n.) pagalba socialiai remtiniems asmenims
 • action for failure to fulfil an obligation (n.) ieškinys dėl įsipareigojimų nevykdymo
 • EC action to establish liability (n.) EB ieškinys dėl atsakomybės nustatymo
 • action to establish liability on the part of an administration (n.) skundas dėl administracinės atsakomybės
 • access to education (n.) mokslo pasiekiamumas
 • failure to report for duty (n.) savavališkas pasitraukimas iš karinės tarnybos
 • question put to a minister (n.) parlamentinė interpeliacija
 • obstacle to development (n.) plėtros kliūtis
 • power to negotiate (n.) derybiniai įgaliojimai
 • refusal to bid (n.) siūlymo atsisakymas
 • power to appoint (n.) paskyrimo galia
 • right to health (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • right to housing [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • right to housing [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • right to stand for election (n.) teisė kandidatuoti
 • objections to an election result (n.) rinkimų rezultatų užprotestavimas
 • protocol to an agreement (n.) susitarimo protokolas
 • right to culture (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • right to demonstrate (n.) teisė rengti demonstracijas
 • right to strike (n.) teisė streikuoti
 • permanent representation to the EU [V4.1] () nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje [V4.1]
 • permanent representation to the EU [V4.1] (n.) nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje [V4.1]
 • reference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling (n.) kreipimasis į EB Teisingumo Teismą dėl bylos priklausomybės
 • refusal to sell (n.) atsisakymas parduoti
 • right to development (n.) teisė į vystymąsi
 • right to education (n.) teisė į mokslą
 • right to justice (n.) teisė kreiptis į teismą
 • right to stopover (n.) sustojimo mokestis
 • right to vote (n.) balsavimas, balsavimo teisė, rinkimų, rinkimų/balsavimo teisė
 • right to vote (n.) balsavimo teisė
 • threat to national security (n.) grėsmė valstybės saugumui
 • unemployment due to technical progress (n.) techninės pažangos sukeltas nedarbas
 • right to information (n.) teisė gauti ir skleisti informaciją
 • right to physical integrity [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • right to physical integrity [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • right to work (n.) teisė į darbą
 • Right to work Teisė į darbą
Paaiškinimas anglų kalba
 • (preposition) [used as function word indicating movement, action, condition, direction, relation, and so on]
 • (Bantu language) the language of the Tongan people of south central Africa (Zambia and Rhodesia)
 • (ratio) the ratio of the number of workers that had to be replaced in a given time period to the average number of workers

to sinonimai till, until, unto, up to, in order to, in order to, in order that, in order to, lest, so, so as to, so that, about, according to, as far as, at, -bound, - bound, bound for, by, destined for, down to, for, in accordance with, in concordance with, in proportion to, on, on the way to, until, up to, with, toward, towards

Netoliese to esantys žodžiai