throw lietuviškai

throw vertimas 1. n 1) mėtymas; metimas; 2) kritimas (imtynėse);2. v (threw; thrown) 1) mesti, sviesti; mėtyti; 2) parmesti (imtynėse); 3) veršiuotis, kumeliuotis ir t. t.; to throw about/around išmėtyti; išeikvoti; to throw aside pašalinti, atstumti; to throw awayišmesti veltui, nustoti; to throw back nublokšti atgal, stabdyti vystymąsi, trukdyti; to throw down a) išmesti; b) nugriauti (pastatą); to throw down one's arms pasiduoti; to throw in a) papildomaipridėti; b) įterpti, papildyti; to throw in one's lot with perk. surišti savo likimą (su); to throw off a) atmesti, atstumti; b) išmesti; c) atitraukti; to throw out išmesti; išvyti; to throw over a) mesti (kaip netinkamą); b) apleisti; c)tech. perjungti; to throw up a) pakelti (ranką, akis); b) skubotai pastatyti (pastatą); c) atsisakyti; mesti (reikalą ir pan.);to throw the bull amer.plepėti; to throw the great cast žengti lemiamą žingsnį; to throw a fit supykti; to throw good money after bad, to throw the handle after the blade a) rizikuoti paskutiniais pinigais; b) beviltiškai priešintis

 • Discus throw Disko metimas
 • Hammer throw Kūjo metimas
 • throw away (v.) metimas, mesti, keisti, išmesti, atmesti, atsikratyti, nusimesti, atsisakyti
 • throw away () prarasti, suręsti, sulipdyti
 • a stone's throw () netoli, už kelių žingsnių
 • throw oneself into () imtis, leistis, pradėti, kibti į
 • throw off (v.) metimas, mesti, keisti, šalin!
 • throw off () pašalinti, atsikratyti, palikti, pamesti, panaikinti, išsivaduoti, išsivaduoti iš, nusimesti
 • throw open () atlapoti
 • throw a spanner in the works () palaidoti, sužlugdyti
 • throw dust in someone's eyes () pūsti miglą į akis
 • throw a fit (v.) įsiusti, netekti kantrybės, įsikarščiuoti, nesusivaldyti, užvirti pykčiu, prarasti savitvardą, pasiusti
 • throw doubt on (v.) versti abejoti, klausti, paklausti, pasiteirauti, abejoti, suabejoti, laikyti abejotinu
 • throw out (v.) išmesti iš darbo, sumažinti, atleisti, išspirti, būti išspirtam iš darbo, baigti, nutraukti, iškelti, pasiūlyti, išmesti, atmesti, atsikratyti, nusimesti, atsisakyti, pašalinti
 • throw stick (n.) bumerangas
 • throw light on nušviesti
 • throw light on () paaiškinti, nušviesti
 • throw up (v.) sulipdyti, suręsti, vemti, išmesti, versti
 • throw up () palikti, pamesti, mesti, apleisti, atsisakyti, liautis, atsižadėti
 • throw in (v.) pridėti, įsiterpti, įterpti
 • Throw-in Įmetimas
 • Javelin throw Ieties metimas
 • within a stone's throw (adv.) netoli, už kelių žingsnių
Paaiškinimas anglų kalba
 • (propulsion) the act of throwing (propelling something with a rapid movement of the arm and wrist) Type of: propulsion
 • (opportunity) a single chance or instance Type of: opportunity
 • (movement) the maximum movement available to a pivoted or reciprocating piece by a cam
 • (bedclothes) bedclothes consisting of a lightweight cloth covering (an afghan or bedspread) that is casually thrown over something Type of: bedclothes
 • (gambling) casting an object to determine an outcome randomly Type of: gambling
 • (propel) to propel through the air Type of: propel. Follows: pepper
 • (move) to move violently, energetically, or carelessly Type of: move
 • (remove) to get rid of
 • (thrust) to place or put with great energy
 • (intercommunicate) to convey or communicate, as with a smile, a look, or a physical gesture
 • (engage) to cause to go on or to be engaged or set in operation
 • (send) to put or send forth
 • (put, state, activity) to put into a state or activity hastily, suddenly, or carelessly Type of: put
 • (upset) to cause to be confused emotionally
 • (express) to utter with force; to utter vehemently
 • (hold) to organize or be responsible for
 • (shape) to make on a potter's wheel Type of: shape
 • (dislodge) to cause to fall off Type of: dislodge
 • (turn) to throw (a die) out onto a flat surface Type of: turn
 • (be) to be confusing or perplexing to; to cause to be unable to think clearly

throw sinonimai cam stroke, cast, casting, pitch, stroke, chuck, fling, heave, hurl, launch, lob, pitch, project, propel, send, toss, unseat, bedevil, befuddle, bemuse, bewilder, bung, cast, cast off, chuck, confound, confuse, contrive, discombobulate, disconcert, discountenance, drop, fling, flip, fox, fuddle, give, have, heave, hold, hurl, hurtle, launch, make, pitch, project, shake off, shed, sling, switch, throve, throw away, throw off, thrust, toss, put, put on, chuck, fling, hurl, stick in, stick into

Netoliese throw esantys žodžiai