vieta angliškai

vieta vertimas 1. place; (kuo nors išskiriama) spot; (sodui įveisti, statybai ir pan.) site; (vietovė) locality; užleisti kam vietą give up one's place to smb;toji v. that particular spot; ta pati v., kur... the precise spot where... ; gera v. namui a good site for a house ; gimimo v. birth-place; gyvenamoji v. residence ; į (savo) vietas! to your places!; kar. stand to!; darbo v. working place; stovėjimo v. a) (automobilių) parking place; b) (vežikų) cab- stand; c) (taksi) taxi-stand; įkalinimo v. teis. place of confinement; tuščia v. blank (space);2. (pvz., teatre) seat; (miegamoji vieta vagone, laive) berth; 3. (tuščia erdvė) room; space; nėra vietos there is no room; čia daug vietos there is plenty of room here;4. (tarnyba) post , office; (pvz., namų darbininkės) situation; neturėti vietos be out of work, be unemployed; ieškoti vietos seek (for) a situation; look for a job;5. (teksto dalis) passage; jūsų vietoje in your place, if I were you; silpnoji v. weak spot/point/place; rasti silpnąją vietą find the joint in the armour idiom.; vietos nerasti (pvz., ką skaudant, esant pavojui) fret

 • (keleivių) registracijos vieta (n.) check-in
 • aukšta vieta (n.) perch
 • stovėjimo vieta (n.) moorings
 • energijos šaltinio vieta (n.) energy site
 • antrinė gyvenamoji vieta (n.) secondary residence
 • pataikyti į skaudžiausią vietą () hit the target, hit the mark, hit home, strike home, strike a chord, strike a note
 • įprastinė vieta () pitch
 • balsavimo vieta (n.) polling station, polling place, polling-station
 • balsavimo vieta (n.) polling station
 • darbo vieta (n.) workplace, position, post, berth, office, spot, billet, place, situation
 • darbo vieta (n.) workplace
 • tuščia vieta (n.) space, blank space, place, spot, blank
 • užimti kieno nors vietą (v.) substitute, replace, interchange, exchange, displace
 • suadyta vieta (n.) mend, patch, darn
 • verslo organizavimo vieta (n.) business location
 • automobilių stovėjimo vieta (n.) parking park, parking lot, car park, park, parking area, parking-lot
 • automobilių stovėjimo vieta/aikštelė () parking lot, car park, park, parking area, parking park, parking-lot
 • susitikimo vieta () rendezvous
 • tinkama vieta (n.) niche
 • vieta prie židinio (n.) fireside
 • laisva darbo vieta (n.) job vacancy
 • laisva vieta (n.) vacant seat, vacancy
 • laisva vieta (n.) vacant seat
 • gamybos vieta (n.) location of production
 • susikirtimo vieta (n.) intersection, crossroads, road junction, crossroad, crossway, crossing, carrefour
 • svarbiausia vieta (n.) head
 • vieta atsisėsti (n.) seat
 • atoki vieta (n.) outpost, recess, recession, niche, corner
 • atoki vieta () jungle, bush, brush, the wilds
 • veiksmo vieta (n.) location, stage, setting, scene, venue, locale, locus
 • gyvenamoji vieta (n.) residence
 • padėti į vietą () replace, put back
 • buvimo vieta () whereabouts
 • liudytojo vieta () witness box, witness stand, stand, witness-stand, witness-box, witness-box / witness-stand
 • garbingiausia vieta () pride of place
 • rezervuota vieta () reservation
 • istorinė vieta (n.) historic site
 • skaitoma vieta (n.) page, side, p, place
 • nurodyti kam tikrąją jo vietą () put...in his place
 • pasivaikščiojimo vieta (n.) promenade, mall, walk
 • paskirties vieta (n.) finish, destination, goal
 • pastatyti ne į tą vietą (v.) move, displace
 • lygi vieta (n.) horizontal surface, level, flat
 • parlamento nario vieta (n.) parliamentary seat
 • laivo švartavimosi vieta (n.) mooring, moorage, berth, slip
 • mėgstama vieta (n.) haunt, meeting place, hangout, resort, repair, stamping ground
 • miegamoji vieta (n.) sleeper, berth, bunk, built in bed
 • pakilimo vieta () climb, mount
 • nuošali vieta (n.) corner, nook, angle
 • gimimo vieta (n.) home town, birthplace, place of birth
 • nustatyti buvimo vietą (v.) locate, turn up
 • profesoriaus vieta (n.) teachership, professorship, chair
 • laivų stovėjimo vieta (n.) anchorage, anchorage ground
 • išdegusi vieta (n.) burn
 • silpna vieta () blind spot
 • ryški vieta (n.) prominence
 • į saugesnę vietą () out of harm's way
 • vieta prie lovos (n.) bedside
 • pasimatymo vieta () rendezvous, date

vieta sinonimai atkarpa, kraštas, tarpsnis, aikštė, aplinka, centras, darbas, darbo vieta, erdvė, fonas, padėtis, parodų centras/vieta, postas, poza, pozicija, požiūris, sėdynė, statybos aikštelė, statybvietė, tarnyba, tarpas, tuščia vieta, vieta atsisėsti, vietovė

Netoliese vieta esantys žodžiai
Kiti žodžio vieta vertimai