kitas angliškai

kitas vertimas 1. (ne tas) other; another; (kitoniškas) different; tai visai k. reikalas/dalykas that is another matter; that is quite different; 2. (antras) another; second ; vienas po kito one after another; 3. (neįeinantis į šių būrį) other; kiti mokiniai other pupils; kiti žmonės other people , the others; kitais žodžiais in other words; 4. (ateinantis, tolesnis) next; kitą savaitę next week; kitais metais next year; 5. niekas k. none other; kita tiek (su daiktavardžių vns.) as much again; (su daiktavardžių dgs.) as many again; tarp kita ko by the way; visa kita the rest; kitą kartą a) another time, some other time; b) (kitados) once ; formerly, in former times, once upon a time; kas kita, kita kas another matter, quite a different matter; 2. (glaistas) putty; langų k. windowputty

  • ne kas kitas () no other than, none other than
  • paskyrimas į kitas pareigas (n.) reassignment
  • kitas pasirinkimas (n.) alternative arrangement, fall-back arrangement, option, alternative, choice
  • kitas toks pat (n.) like, coequal, peer, equal, match, compeer

kitas sinonimai alternatyvus, antra, antras, artimiausias, dar vienas, gretimas, priešingas, sekantis, visiškai skirtingas, glaistas

Netoliese kitas esantys žodžiai
Kiti žodžio kitas vertimai