out lietuviškai

out vertimas 1. adv 1) iš, už, išorėj; he is out jo nėra namie; to have one's day out turėti poilsio dieną;miners are out kalnakasiai streikuoja; the candle (fire) is out žvakė (ugnis) užgeso; the book is out knyga išėjo iš spaudos; out and awayžymiai, nepalyginamai; out at elbows neturtingas, kiauromis alkūnėmis, apdriskęs; 2) prieveiksminė dalelytė out su veiksmažodžiu atitinka priešdėlįiš-; to go out išeiti; to take outišimti; 2. prp 1) (žymi vietą)iš, už; he took it out of his pocket jis ištraukė tai iš kišenės; we found lodgings out of the town mes radome butą už miesto;out of the way iš kelio; 2) (pažymi medžiagą) iš; the house is built out of bricks namas pastatytas iš plytų; 3) iš (iš tam tikro skaičiaus); out of this moneyiš šitų pinigų; two pupils out of ten du mokiniai iš dešimties; that is out of the question apie tai nė kalbos negali būti; out of curiosity iš smalsumo; 3. n pl (parlamento) opozicija; at outs bloguoju (su kuo nors); 4.int:

 • out and away (adv.) neginčijamai, be abejo, pats, daug, nepalyginamai, žymiai, gerokai
 • out of tune (adj.) surūgęs, rūškanas, nederantis, išsiderinęs
 • out of wedlock (adv.) neteisėtai
 • out of wedlock (adj.) nesantuokinis, neteisėtas
 • out on a limb vienišas ir atstumtas
 • out-migration (n.) emigracija
 • out of work (adj.) tingus
 • out-of-work (adj.) bedarbis, be darbo
 • out of work () bedarbis, be darbo
 • out for the count (adj.) išsisėmęs, nokautuotas, užmigęs
 • out of joint () išnarintas
 • out-of-date (adj.) pasenęs, nebegaliojantis
 • out of date () nebemadingas, nemadingas, senoviškas, senas, senovinis, išėjęs iš mados, senamadis, pasenęs, nebegaliojantis
 • out of fashion (adj.) nebemadingas, nemadingas, senoviškas, senas, senovinis, išėjęs iš mados, senamadis
 • out of nothing (adv.) kaip perkūnas iš giedro dangaus
 • out of turn () nederamas, ne iš eilės, ne pagal nustatytą tvarką, neteisingas, netinkamas, nesilaikantis reglamento, tvarkos
 • out of the way (adv.) vienas nuo kito, atskirai
 • out-of-the-way (adj.) atokus, nuošalus, nuošaliai
 • out of the way () neįprastas, nepaprastas, neáprastas
 • out of practice (adj.) užleistas
 • out of order (adj.) sugedęs, netikęs
 • out of order () sugedęs, nebeveikiantis, neveikiantis, nederamas, ne iš eilės, ne pagal nustatytą tvarką, neteisingas, netinkamas, nesilaikantis reglamento, tvarkos
 • out of breath (adj.) be kvapo, uždusęs
 • out of action (adj.) neveikiantis
 • out of focus (adj.) neryškus, miglotas, neaiškus
 • out loud (adv.) garsiai
 • out of () iš-, iš, uþ, anapus, lauke, prie, už
 • out of luck (adj.) nelaimingas, nesėkmingas, nesiseka
 • out of sight (adj.) nebematomas
 • out of sight () fantastiškas, nematytas, neblogas, didžiulis, didžiausias, kaip ne šio pasaulio, nuostabus, puikus, aukščiausios kokybės, veriantis, labai vykęs, šaunus
 • out of bounds (n.) šoninė linija
 • out of doors (adv.) atvirame ore, lauke, išėjęs, lauk, ne namuose, ne darbe, ne įprastoje vietoje
 • out-of-doors (n.) grynas jūros oras
 • out of sorts () negaluojantis, nesveikas, nekaip, nelabai sveikas, nesveikuojantis, nekaip atrodantis, nesavas, nubausti, sutvarkyti
 • out of the blue (adv.) lyg perkūnas iš giedro dangaus (like a thunder in the clear sky)
 • out of the blue () kaip perkūnas iš giedro dangaus
 • out of the ordinary (adj.) neįprastas, ne toks kaip visada/visų
 • out of the wood(s) nebegresia pavojus
 • out of thin air (adv.) kaip perkūnas iš giedro dangaus
 • out of hand (adv.) nesuvaldomas
 • out of this world () fantastiškas, nematytas, neblogas, didžiulis, didžiausias, kaip ne šio pasaulio, nuostabus, puikus, aukščiausios kokybės, veriantis, labai vykęs, šaunus
 • out of it () nepritampantis, daugiau su kuo nesusijęs
 • out of season ne laiku, ne sezono metu
 • out of shape () beformis, praradęs formą
 • out of control () nesuvaldomas
 • out of one's mind (adj.) pašėlęs, apsvaigęs
 • out of place () nederamas, ne iš eilės, ne pagal nustatytą tvarką, neteisingas, netinkamas, nesilaikantis reglamento, tvarkos, netvarkingas
 • out of harm's way () saugiai, į saugesnę vietą
 • out of spite (adv.) tyčia
 • out of the question (adj.) nesuvokiamas
 • out of style (adj.) nebemadingas, nemadingas, senoviškas, senas, senovinis, išėjęs iš mados, senamadis
 • out to (adj.) nusistatęs, užsispyręs
 • out-and-out (adj.) grynas, visiškas, nepataisomas, beviltiškas
 • out or keeping (adj.) netinkamas, nepageidaujamas
 • out-of-door (adj.) lauko
 • drop out (v.) išeiti, iškristi
 • drop-out (n.) iškritęs iš gyvenimo ir pan. žmogus
 • carrying out of sentence (n.) nuosprendžio vykdymas
 • out-patient (n.) ambulatorinis ligonis
 • Counting-out game Skaičiuotė
 • out-of-pocket (adj.) mokėjimas grynaisiais, mokamas grynaisiais, smulkus
 • down-and-out (adj.) skurdžius, valkata
 • check out (v.) išklausinėti
 • check out () išsiregistruoti, patikrinti
 • Down and Out in Paris and London Dienos Paryžiuje ir Londone
 • freak out (v.) pašėlti, patrakti
 • make a mountain out of a molehill () dramatizuoti, pernelyg ilgai krapštytis su, iš adatos vežimą priskaldyti
 • hide-out (n.) slėptuvė
 • Out of Africa (film) Out of Africa
 • knock out (v.) nugalėti, nutrenkti, parblokšti, nokautuoti
 • spin out (v.) ištęsti, užtęsti, prailginti, pratęsti, ištempti
 • Time Out with Britney Spears
 • strike out (v.) pulti muštis, iðbraukti, išbraukti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (failure) a failure by a batter or runner to reach a base safely in baseball Topic: baseball game. Type of: failure
 • (come out of the closet) to state openly and publicly one's homosexuality
 • (reveal, something, somebody's) to reveal (something) about somebody's identity or lifestyle Type of: unwrap
 • (be made known) to be made known; to be disclosed or revealed
 • (down) not allowed to continue to bat or run Topic: baseball game. Similar to: down
 • (dead) being out or having grown cold
 • (impossible) not worth considering as a possibility Similar to: impossible
 • (unsuccessful) out of power; especially having been unsuccessful in an election Similar to: unsuccessful
 • (impermissible) excluded from use or mention
 • (outgoing) directed outward or serving to direct something outward Similar to: outgoing
 • (unfashionable) no longer fashionable Similar to: unfashionable
 • (exterior) outside or external Similar to: exterior
 • (outer) outer or outlying Similar to: outer
 • (unconscious) knocked unconscious by a heavy blow
 • (away, home) away from home
 • (moving, appearing, move) moving or appearing to move away from a place, especially one that is enclosed or hidden
 • (away) from one's possession

out sinonimai alfresco, antique, demode, démodé, ex, incorrect, in the open, in the open air, let in, let in/out, old-fashioned, old-hat, open, outdoors, outmoded, out of date, out of doors, out of fashion, out of style, outside, passe, passee, unmodish, wrong, cold, extinct, forbidden, kayoed, knocked out, knockout, KO'd, no-go, out for the count, prohibited, proscribed, senseless, stunned, taboo, tabu, unconscious, verboten, k.o., avid, desirous, eager, greedy, keen, absolutely, all, aloud, altogether, away, clean, completely, dead, downright, entirely, exteriorly, fully, on the outside, out loud, outside, perfectly, quite, right, thoroughly, to one's fingertips, totally, to the bone, to the fingertips, utterly, very, whole, wholly, come out, come out of the closet

Netoliese out esantys žodžiai