at lietuviškai

at vertimas ,prp 1) (vietos atžvilgiu) prie; at the window prie lango; at hand po ranka; at home namie; at Kaunas Kaune; at the lesson pamokoje; 2) (laikui žymėti) at two o'clock antrą valandą; at dinner pietų metu; at nightnaktį; at daybreak auštant; at first pirma; at last pagaliau; at once iš karto, tuojau; at the sight akivaizdoje;at times kartais; 3) (veiksmo būdui bei veiksmo būsenai reikšti); the flowers are at their best gėlės pačiame žydėjime; the sliding was at the quickest čiuožimas buvo pats greičiausias; at all visai; at all events kiekvienu atveju; at bestgeriausiu atveju; at daggers piktuoju, piktai; at easeramiai, neskubant; at full speed pilnu greičiu; at least mažiausia, bent; at most daugiausia; at that o be to dar; he lost an arm and the right arm at that jis neteko rankos, o be to dar dešinės; at war karo stovyje; 4) (kainai bei atlyginimui žymėti) po; už; at three shillings a pound po tris šilingus už svarą; at a good price už gerą kainą; 5) (su veiksmažodžiais aim, fire, fly, hint, hit, jeer, laugh, look, smile, sneer ir kt. reiškia veiksmo kryptingumą) į; iš; he rushed at me jis metėsi į mane; he laughed at me jis juokėsi iš manęs; he looked at mejis pažvelgė į mane

  • backwardness at school (n.) mokymosi atsilikimas
  • deduction at source (n.) išskaitymas išmokant
  • European Agency for Safety and Health at Work (n.) Europos darbo ir sveikatos apsaugos agentūra
  • document for discussion at a sitting (n.) posėdyje svarstomas dokumentas
  • selling at a loss (n.) sąmoningai nuostolingas pardavimas
  • violence at school (n.) smurtas mokykloje
Paaiškinimas anglų kalba
  • (Laotian monetary unit) a Laotian monetary unit equal to 1/100 kip Type of: Laotian monetary unit. Part of: kip
  • (chemistry) a highly unstable radioactive element (the heaviest of the halogen series); a decay product of uranium and thorium
  • (defensive) designed for defense against armored vehicles

At sinonimai astatine, atomic number 85

at sinonimai at .. a, -bound, - bound, bound for, destined for, of .. each, on, on the way to, to, toward, towards, against, for, on

Netoliese at esantys žodžiai