dar angliškai

dar vertimas 1. still; (neigiant) yet; lapai d. žali the leeves are still green; jis d. nesenas he is not old yet; ar skaitei šią knygą? - D. ne have you read this book? - Not yet ; lietus vis d. lyja it is still raining; važiuosime d. šiandien it is today that we start; d. 1925 metais as far back as 1925; d. vakar only yesterday;2. (daugiau) some more; duok man d. pinigų give me some more money ; d. kartą once again ; d. tiek as many again; d. vienas (du ir pan.) one (two, etc.) more;3. (su aukštesniuoju laipsniu) still; ji tapo d. gražesnė she has become still/even more beautiful ; d. daugiau still/even more; (įvedant naują mintį) moreover

  • dar kaip () and how, you bet, you said it, not half
  • dar blogiau () hard cheese, hard lines, hard luck, hard luck!, tough luck, hard lines/luck, bad luck!, worse luck!
  • dar daugiau (adv.) as well as, what's more, additionally, in addition, besides, furthermore, moreover, what is more, top it all off, then, what is / what's more
  • dar vienas (adj.) second, 2nd, 2d
  • dar vienas () another, additional
  • dar kartą (adv.) over, complete, concluded, ended, all over, terminated, finished, past
  • dar kartą () afresh, anew, again, more, once again, once more, over again

dar sinonimai daugiau, juo daugiau ... tuo daugiau/mažiau, labiau, tolesnis, tolimesnis, be to, jau, kol kas, nuolat, palikti, pasilikti, vis, visada

Netoliese dar esantys žodžiai
Kiti žodžio dar vertimai