marche lietuviškai

marche vertimas laiptelis, maršas, pakopa, žygis, žygiavimas, ėjimas pirmyn, operacija, judesys, gestas, išvyka, pasivažinėjimas, ėjimas, pasivaikščiojimas, veikimas, darbas, eksploatacija, sandėris, susitarimas, rinka, turgus, prekyvietė, turgavietė, paklausa, Marches, eiti, vaikščioti, vesti pasivaikščioti, vaikščioti po, tekėti, leisti, pasisekti, veikti, dirbti, paleisti, žengti, riedėti, važiuoti, rinka, nebrangiai, pigiai, prastai, šykščiai, akį rėžiantis, ekstravagantiškas, išsičiustijęs, menkavertis, nebrangus, pigiau grybų, pigus, prastas, puošeiviškas, rėkiantis, rėksmingas, rėžiančių spalvų, ryškus, sumažintomis kainomis, nebrangiai, pigiai, prastai, šykščiai, atsukti atgal, eiti, eiti/važiuoti atbulom, varyti atbulą, varyti atgal, važiuoti atbulom, sandorių ateičiai rinka, neatidėliotinų atsiskaitymų rinka, sendaikčių turgus, birža, vertybinių popierių birža, vertybinių popierių rinka, Europos Sąjunga, Europos Sąjungos, Bendroji rinka, bendra rinka, didmeninės prekybos centras, tiesioginė sutartis, kapitalo rinka, užsienio valiutų rinka, darbo rinka, užsienio rinka, birža, finansų rinka, vertybinių popierių birža, vertybinių popierių rinka, nekilnojamojo turto rinka, vidaus rinka, atviroji rinka, pinigų rinka, juodoji rinka, viešoji sutartis, oficialioji rinka, atidaryti, atverti kelią, imti, imtis, įsteigti, leistis, nuleisti į vandenį, padidinti, paleisti, pradėti, pradėti veikti, prasidėti, pridėti, maršas, rinkos kaina, rinkos kainos, atsukti, įjungti, mulkinti, duoti impulsą, duoti postûmá, duoti postūmį, įvažinėti, įžiebti, marširuoti, paskatinti, pradėti, užkliūti, žygiuoti, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, žingsniuoti, rėplioti, ropoti, šliaužti, slinkti, tykinti, kabarotis, kėblinti, kiūtinti, pėdinti, plušti, ropštis, sliūkinti, tapenti, vilktis, drambloti, drimbinti, drimblinti, išdumti, išrūkti, sėlinti, kaukšėti, klumpsėti, plumpinti, sunkiai eiti, sutrypti, treptelėti, trypti, žingsniuoti, vaikštinėti per miegą, išdumti, išrūkti, įsliūkinti, sliūkinti, kabarotis, kaukšėti, kėblinti, kiūtinti, klumpsėti, pėdinti, plumpinti, plušti, ropštis, sunkiai eiti, sutrypti, tapenti, treptelėti, trypti, vilktis, žingsniuoti, Rinka

 • marché commun (n.) bendra rinka
 • marché commun () Bendroji rinka
 • marche d'entraînement () mokomasis žygis
 • marché agricole communautaire (n.) Bendrijos žemės ūkio rinka
 • marche pénible (n.) kėblinimas, varginanti kelionė
 • Marché commun arabe (n.) Arabų bendroji rinka
 • marché au comptant (n.) neatidėliotinų atsiskaitymų rinka
 • Marché au comptant Neatidėliotinų sandorių rinka
 • bon marché (adj.) nebrangus, priimtinas, prieinamas, rėksminga, pigus, prastas, sumažintomis kainomis, ryškus, ekstravagantiškas, akį rėžiantis, rėksmingas, rėžiančių spalvų, rėkiantis, puošeiviškas, išsičiustijęs, pigiau grybų
 • marché agricole (n.) žemės ūkio rinka
 • faire marche arrière (v.) varyti atbulą, atsukti atgal, išeiti, išvažiuoti atbulom, išeiti/išvažiuoti atbulom, išvaryti atgal, eiti, važiuoti atbulom, eiti/važiuoti atbulom, varyti atgal
 • marché communautaire (n.) Bendrijos rinka
 • marché aux puces (n.) sendaikčių turgus
 • marché de services (n.) viešųjų paslaugų sutartis
 • marché boursier (n.) vertybinių popierių birža, vertybinių popierių rinka, birža
 • marché monétaire (n.) pinigų rinka
 • Marché monétaire Pinigų rinka
 • marché foncier (n.) žemės sklypų rinka
 • marché international (n.) tarptautinė rinka
 • marché financier (n.) finansų rinka
 • marché financier () vertybinių popierių birža, vertybinių popierių rinka, birža
 • Marché financier Finansų rinka
 • marché immobilier (n.) nekilnojamojo turto rinka
 • marché de travaux (n.) darbų sutartis
 • marché noir (n.) juodoji rinka
 • Marché noir Juodoji rinka
 • marché des produits de base (n.) prekių rinka
 • marché du travail (n.) darbo rinka
 • marché des capitaux (n.) kapitalo rinka
 • marché libre (n.) atviroji rinka
 • marché des changes (n.) užsienio valiutų rinka
 • marché du transport (n.) transporto rinka
 • marché intérieur (n.) vidaus rinka
 • marché d'intérêt national (n.) didmeninės prekybos centras
 • marché de fournitures (n.) viešojo tiekimo sutartis
 • prix de marché (n.) rinkos kaina, rinkos kainos
 • prix de marché (n.) rinkos kainos
 • marché régional (n.) regiono rinka
 • marcher avec raideur (v.) išdidžiai žingsniuoti, sėlinti
 • marché à terme (n.) sandorių ateičiai rinka
 • faire marcher (v.) už nosies vedžioti, įjungti, atsukti, duoti postūmį, duoti postûmá, paskatinti, duoti impulsą, įžiebti, pradėti, apgauti, suklaidinti
 • faire marcher (v.) šaipytis iš, juoktis iš, apgaudinėti, mulkinti, mulkinti ką
 • marcher bien (v.) išsispręsti, susitvarkyti
 • marcher avec peine (v.) darbuotis, plūktis, triūsti, kėblinti, vilktis, kabarotis, ropštis, sliūkinti
 • marché réglementé (n.) oficialioji rinka
 • marché unique (n.) bendroji rinka
 • marcher d'un pas joyeux (v.) eiti šokio žingsniu
 • musique de marche (n.) maršas
 • à bon marché (adv.) pigiai, prastai, nebrangiai, šykščiai
 • marcher d'un pas rythmé (v.) žingsniuoti
 • mettre en marche (v.) įjungti, atsukti, padidinti, pridėti, prasidėti, įsteigti, pradėti veikti, paleisti, atidaryti, imti, užvesti, užsivesti, nuleisti į vandenį, atverti kelią, pradėti
 • marché public (n.) viešoji sutartis
 • marcher au pas (v.) marširuoti, žygiuoti, žygiuoti rikiuote, paraduoti
 • marcher d'un pas lourd (v.) plumpinti, klumpsėti, sutrypti, treptelėti, trypti, žingsniuoti, kaukšėti, sunkiai eiti
 • marcher bruyamment (v.) drambloti, drimblinti, drimbinti
 • marcher d'un pas léger (v.) kulniuoti, tipenti
 • marcher d'un pas hautain (v.) išdidžiai žingsniuoti, sėlinti
 • faire marcher qqn () apgaudinėti, apgauti, suklaidinti, už nosies vedžioti, šaipytis iš, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką
 • se mettre en marche (v.) įjungti, atsukti
 • marcher d'un pas lourd et bruyant (v.) sutrypti, treptelėti, trypti, žingsniuoti, kaukšėti, sunkiai eiti, plumpinti
 • marcher en traînant les pieds (v.) šliurinti, šlepsėti, dūlinti, sliūkinti, šliurinti, šlepsėti
 • marcher en file indienne (v.) eiti vorele
 • marcher furtivement (v.) įsliūkinti, sliūkinti
 • marcher sur les pas (v.) sekti kieno nors pėdomis
 • marcher sur la pointe des pieds (v.) eiti pirštų galais, pasistiebti
 • marcher sur les traces (e) sekti kieno nors pėdomis
 • marcher à pas lourds (v.) sutrypti, treptelėti, trypti, žingsniuoti, kaukšėti, sunkiai eiti, plumpinti
 • adjudication de marché (n.) sutarties skyrimas
 • marcher lourdement (v.) sutrypti, treptelėti, trypti, žingsniuoti, kaukšėti, sunkiai eiti, plumpinti, darbuotis, plūktis, triūsti, kėblinti, vilktis, kabarotis, ropštis, klumpsėti
 • marcher à grands pas (v.) žingsniuoti
 • marcher péniblement (v.) darbuotis, plūktis, triūsti, kėblinti, vilktis, kabarotis, ropštis
 • marcher pesamment (v.) drambloti, drimblinti, drimbinti
 • marcher rondement (v.) ūžti, virte virti
 • marcher tranquillement (v.) eiti, vaikščioti, vesti pasivaikščioti, eiti palengva
 • marcher à quatre pattes (v.) ropoti, rėplioti, slinkti, šliaužti, tykinti
 • marcher à petits pas maniérés (v.) bidzenti, stypsenti
 • très bien marcher eiti kaip sviestu patepta
 • Office de l'harmonisation dans le marché intérieur () Bendrijos vidaus rinkos darninimo biuras
 • Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (n.) Vidaus rinkos derinimo tarnyba
 • Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (n.) Bendrijos vidaus rinkos darninimo biuras
 • accès au marché (n.) patekimas į rinką
 • intervention sur le marché (n.) kišimasis į rinką
 • marché extérieur (n.) užsienio rinka
 • régularisation du marché (n.) rinkos stabilizavimas
 • pays du Marché commun arabe (n.) Arabų bendrosios rinkos šalys
 • répartition de marché (n.) rinkos pasidalijimas
 • surveillance du marché (n.) rinkos priežiūra
 • prix représentatif de marché (n.) būdingoji rinkos kaina
 • retrait du marché (n.) pasitraukimas iš rinkos
 • libéralisation du marché (n.) rinkos liberalizavimas
 • marché de gré à gré (n.) tiesioginė sutartis
 • planification du marché (n.) rinkos planavimas
 • organisation commune de marché (n.) bendrasis rinkos organizavimas
 • prix du marché mondial (n.) pasaulinė rinkos kaina
 • protection du marché (n.) rinkos apsauga
 • soutien du marché (n.) rinkos palaikymas
 • élargissement du marché (n.) rinkos plėtimas(is)
 • économie de marché (n.) privatus verslas, rinkos ekonomika
 • économie de marché (n.) rinkos ekonomika
 • Économie de marché Rinkos ekonomika
 • La Marche des Volontaires Kinijos Liaudies Respublikos himnas
 • Défaillance du marché Rinkos sutrikimas
 • Liquidité du marché Likvidumas
 • Marché primaire Pirminė rinka
 • Marché obligataire Obligacijų rinka
 • Marché secondaire Antrinė rinka

Marche sinonimai Déambulation  , Marches

marche sinonimai fonctionnement, opération, performance, procédure, promenade, acheminement, activité, allure, ambulation, amélioration, ascendance, avance, avancée, avancement, cavalcade, cheminement, conduite, courant, cours, course, déambulation, défilé, degré, démarche, déplacement, déroulement, développement, direction, échelle, échelon, erre, évolution, excursion, façon, flânerie, fonctionnement, footing, forme, foulée, frontière, gradin, hymne, impulsion, limite, locomotion, manifestation, manœuvre, marquisat, méthode, mouvement, moyen, musique de marche, pas, procédé, procès, procession, processus, progrès, progression, promenade, propagation, province, randonnée, répétition, révolution, tactique, théorie, tour, tournure, train, trajet, transmission, travail, voie, trotte  

marché sinonimai affaire, contrat, débouché, pacte, accord, achat, affaire, apport, bazar, bourse, braderie, champ de foire, clientèle, commerce, contrat, convention, débouché, échange, foirail, foire, halle, khan, minage, pacte, proposition, souk, soumission, traité, transaction, vente, marché boursier

marcher sinonimai circuler  , faire un pas, forcer à marcher, marcher à pied, accepter, aller, arpenter, arquer, avancer, bicher, cheminer, cingler, consentir, courir, croire, déambuler, enjamber, errer, être en marche, être florissant, évoluer, faire route, filer, flâner, fleurir, fouler, gagner, gazer, jouer, marcher à grandes enjambées, marcher à grands pas, naviguer, obéir, partir, passer, piétiner, porter ses pas, prendre, procéder, progresser, prospérer, réussir, rôder, rouler, s'acheminer, s'avancer, s'écouler, s'élancer, s'implanter, se baguenauder, se balader, se comporter, se déplacer, se diriger, se mouvoir, se promener, se rendre, servir, se traîner, suivre, tendre, tourner bien, tourner rond, traîner, travailler, trimarder, trimer, trotter, trottiner, vadrouiller, vagabonder, venir, fonctionner  , tourner  (PejArgPop, V, figuré), défiler, ça colle, bicher  (populaire, ça + V), boumer  (V, populaire, coller  (populaire, gazer  (populaire, rouler  (figuré, ça + V)

Netoliese marche esantys žodžiai