faire lietuviškai

faire vertimas prisigalvoti, krimstis, svarstyti, sukti galvą, atrodyti, atrodyti kaip, būti panašiam į, kad, mokytis, daryti, padaryti, sakyti, tapti, būti, pasiekti, sukurti, kurti, sukelti, sudaryti, priversti, versti, pagaminti, gaminti, duoti, parengti, pastatyti, pasiruošti, siruošti, ruošti, paruošti, vaidinti, dėtis, veikti, kelti, konstruoti, statyti, atiduoti, parodyti, nustatyti, būti vaidinamam, siūti, prilygti, siekti, atlikti, įvykdyti, būti priežastimi, apžiūrėti, apþiûrëti, įgyti, laimėti, uždirbti, gauti, pasidaryti, darytis, paskirti, pašvęsti, kreipti, skirti, elgtis, reaguoti, sukelti, išpjauti, iškirpti, iškirsti, išrašyti, kambarinė, tarnaitė, daryti savaip, daryti iš eilės, keistis, apsimesti, vaizduoti, būti tvirtam, ryžtingai pasielgti, kalbėti, nurodyti, užsiminti apie, daryti užuominą, užsiminti, daryti užuominą, užsiminti, naudotis, remtis, apskųsti apeliacine tvarka, paduoti apeliaciją, pasodinti, pasodinti, atsiminti, būti atsargiam, atsižvelgti į, klausyti, klausytis, kreipti dėmesį, kreipti dėmesį į, saugotis, atsižvelgti į, klausyti, kreipti dėmesį, kreipti dėmesį į, daryti pažangą, gerėti, judėti į priekį, keliauti, sektis, stumtis į priekį, stumtis pirmyn, žengti į priekį, sužlugdyti, sužlugti, apsiversti, apversti, purenti, sumauti, supurenti, sušikti, judėti, judinti, krutėti, krutinti, pajudėti, perkelti, virti, patentuoti, užpatentuoti, apdovanoti, dalinti, dovanoti, išdalinti, išsibarstyti, įteikti, padovanoti, paplisti, skirstyti, agituoti, vykdyti kampaniją, dievinti, suveržti diržą, šantažuoti, įšilti, pašildyti, skleisti, sklisti, laužti, lūžti, būti suprantamam, perteikti, suprantamai perteikti, pamokyti, pristatyti, supažindinti, gabenti, perduoti, pervežti, pranešti, susisiekti, atsisveikinti su pasauliu, iškeliauti į amžinybę, mirti, numirti, žūti, apsimesti, vaizduoti, gaminti, kepti, kepti ant iešmo, kepti, kepti ant iešmo, keliauti autostopu, šauniai atrodyti, fechtuotis, minti pedalus, važiuoti dviračiu, boksuoti, boksuotis, gabenti kontrabanda, nukniaukti, nušvilpti, verstis kontrabanda, rogutėmis, važinėtis rogutėmis, važiuoti toboganu, ištriūbyti, paskleisti, atskirti, kas įmanoma, padaryti visa, užsivesti, užvesti, atsirasti, duoti pradžią, kilti, pradėti, pasukti atgal, apsipirkti, strikčioti, apskaičiuoti, išspręsti uždavinį, skaičiuoti, suskaičiuoti, sakyti kalambūrus, apsipirkti, apsipirkti, riedėti, važiuoti, atidėti, padėti į šalį, kartoti, pakartoti, repetuoti, kalbėti šmaikščiai, daryti grimasas, vaipytis, per daug rūpintis kuo, šokinėti apie, ištiesti pėdas, gauti pelno, pasinaudoti, daryti pažangą, gerėti, judėti į priekį, keliauti, sektis, stumtis į priekį, stumtis pirmyn, žengti į priekį, apsirūpinti, sukaupti, sukrauti, šėlti, siautėti, tirti, tyrinėti, pareikšti, pasakyti, pastebėti, pažymėti, signalizuoti, ištepti, tepti, pažeminti, užrašyti, užsirašyti, žeminti, mesti, metimas, sviesti, nukreipti į šalį, reikšti, pačiupti, pagriebti, aukoti, dovanoti, prižiūrėti vaikus, plaukioti, išeiti į naudą, kramtyti, šlamšti, plaukti kanoja, plaukti kanoja, bėgti ristele, nuskriausti, pakenkti, pakenkti, čiuožti, čiuožti, sklandyti, skristi sklandytuvu, gauti pelno, įgyti, pasinaudoti, turėti naudos, niekus pliaukšti, apsipirkti, slidinëti, slidinėti, slidinėti vandenslidėmis, būti vaidinamam, dėtis, lošti, vaidinti, veikti, įžeisti, pakenkti, sumažinti, apgadinti, gadinti, sugadinti, minti pedalus, važiuoti dviračiu, ištempti, ištęsti, ištęsti, prailginti, pratęsti, užtęsti, aidėti, ataidėti, atkartoti aidu, kartoti, pakartoti, skambėti, skardėti, suskambėti, paversti niekais, sulaikyti, sutrukdyti, sužlugdyti, užkardyti, žlugdyti, pokšėti, pokštelėti, iššauti, išsprogdinti, išperėti, perėti, perinti, prasikalti, nusunkti, nutekėti, įsigalioti, pradėti veikti, įsiutinti, siutinti, supykdyti, gargsėti, karksėti, kikenti, iškilmingai įvesti/palydėti, gauti, imti, iškilmingai įvesti, leisti įeiti, nuomoti, palydėti, pirkti, priimti, įsivaizdinti, puikuotis, išgarinti, išgaruoti, dauginti, daugintis, turėti jauniklių, sprogti, susprogdinti, susprogti, įžiebti, nuplėšti, sukelti sprogimą, drąsiai pasitikti, drąsiai pasitikti/pakelti, pakelti, atsiimti savo, būti atsigręžusiam, išgyventi, išspręsti, patirti, pragyventi, priimti, rasti, stovėti prieš, suderinti, susidoroti, susidurti su, susilaukti, susitaikyti, susitarti, susitikti, susitvarkyti, patirti, priimti, rasti, susidurti su, susilaukti, susitikti, suvesti į akistatą, visiškai sugesti, patirti bankrotą, atidengti ugnį, iššauti, šauti, kepti, nubaidyti, nuvaikyti, eiti sargybą, saugoti, įkišti, išslysti, išsprūsti, mesti į šalį, nublokšti, nublokšti/mesti į šalį, paslysti, sklandyti, slidinėti, slinkti, šliuožti, slysti, stumti, susimėtyti, nepastebimai smukti, paslinkti, slinkti, streikuoti, sustreikuoti, daryti, teikti kam garbę, parodyti iš blogosios pusės, uþtraukti gëdà, daryti gėdą, diskredituoti, kompromituoti, sugėdinti, užtraukti gėdą, jaudinti, pasipuikuoti, sujaudinti, įlėkti, įsiveržti, prasiveržti, įžiebti, knebinėti, nerimtai svarstyti, žaisti, pirkti, pavykti padaryti, pakakti, patenkinti poreikius, tikti, užtekti, atsukti, įsukti, knistis, miegoti, pisti, pistis, prisukti, priveržti, atsukti, įsukti, knistis, miegoti, pisti, prisukti, neiti į pamokas, praleidinėti pamokas, neiti į pamokas, praleidinėti pamokas, auginti, išauginti, išauklėti, garbinti, gerai įvertinti, girti, pagirti, bandyti, išbandyti, pamėginti, paragauti, muštruoti, treniruoti, treniruotis, numanyti, spėti, teoretizuoti, būti visiškai tikram, laikyti savaime suprantamu dalyku, manyti, neabejoti, spėti, apgauti, apkvailinti, kvailioti, girtis, versti, merginti, mylėtis, pirštis, bėgti, dalyvauti lenktynėse, dalyvauti varžybose, iškelti savo kandidatūrą, atskaityti pamokslą, barti, išbarti, išdrožti pamokslą, priekaištauti, skaityti paskaitą, inspektuoti, kritikuoti, nagrinėti, recenzuoti, vertinti, atlikti salto, virsti kūliais, skirti, diskriminuoti, kariauti, perskaityti, skaityti, išvardyti, duoti toną, įsakinėti, patempti lūpą, rodyti nepasitenkinimą, reguliariai važinėti, suporuoti, sudaryti taiką, nužudyti, uþplumpinti, užplumpinti, žudyti, prisisiusioti, prisisiusiotis, siusioti, siusiotis, reklamuoti, stovėti eilėje, sustoti į eilę, išjuokti, satyriškai parodyti, praleisti pro ausis, sintetinti, prekiauti, girtis, įsivaizdinti, puikuotis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, apsimesti miegančiam, apsimesti miegančiam/negyvam, negyvam, tupėti ausis suglaudus, išpilti degalus, pripildyti, gauti . diplomą, pasiekti lygį, prilygti, įvertinti, susidaryti nuomonę, pavaizduoti, vaizduoti, verstis prostitucija, vaikščioti, žingsniuoti, apsipirkti, atsikelti, neiššauti, nesprogti, neužsivesti, užsikirsti, pasukti atgal, būti kamuojamam, skaudėti, skaudinti, susižeisti, užsigauti, atsukti atgal, eiti, eiti/važiuoti atbulom, varyti atbulą, varyti atgal, važiuoti atbulom, mulkinti, duoti impulsą, duoti postûmá, duoti postūmį, įvažinėti, įžiebti, marširuoti, paskatinti, pradėti, užkliūti, žygiuoti, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, sužaisti lygiosiomis, minėti, nurodyti, paminėti, pasakyti, užsiminti, badauti, marinti badu, mirti, mirti/marinti badu, dauginti, daugintis, turėti jauniklių, patirti laivo katastrofą, papurtyti galvą, pareikšti, pasakyti, pastebėti, pažymėti, eiti pareigas, varžovu, linksėti, linktelėti, išleisti, būti nariu, iššauti, išsprogdinti, įžiebti, paleisti, ateiti, atvykti, būti, eiti, nueiti, pasiųsti, duoti, įteikti, leisti, nukreipti, perduoti, pranešti, priimti, reikšti, teikti, atsimiegoti, nužudyti, uþplumpinti, užplumpinti, žudyti, patikrinti, atsilyginti, atsiųsti sąskaitą, prašyti, užrašyti skolon, ábauginti, atimti drąsą, įbauginti, išgąsdinti, priblokšti, sukelti baimæ, sukelti baimę, prisisiusioti, prisisiusiotis, siusioti, siusiotis, negyvai užmigdyti, numarinti, padaryti kelią, mėginti paveikti, prilipti prie, prisaikdinti, įkalinti, paimti į nelaisvę, šėlti, siautėti, minėti, nurodyti, paminėti, pasakyti, užsiminti, atkreipti dėmesį, nurodyti, parodyti, rodyti, pareikšti, pasakyti, pastebėti, pažymėti, išryškinti, akcentuoti, atidengti, kirčiuoti, pabraukti, pabrėžti, pakepinti riebaluose, nurudinti, rudinti, išversti, nusiristi, paristi, pasiristi, plaukti, ridenti, riedėti, risti, ristis, vartyti, krautis turtus, prisikimšti kišenes, plovimas, prausimasis, iškišti, išsikišti, kyšoti, įšokti, pašokti, perdeginti, perdegti, peršokti, pulti, šokdinti, šokinėti, šokti, šuoliuoti, versti šokti, įžiebti, nuplėšti, sukelti sprogimą, informuoti, iškelti aikštėn, įskųsti, kalbėti, papasakoti, pasakoti, pasakyti, paskelbti, reklamuoti, sakyti, informuoti, įspėti, pranešti, apsimesti, vaizduoti, apsimesti, apsimetinėti, nuduoti, kaltis dantims, duoti ženklą, gestikuliuoti, mojuoti, mosikuoti rankomis, mostelėti, mostu duoti ženklą, mosuoti, pamoti, pirštu pakviesti, signalizuoti, sustabdyti, pasirodyti, pakilti, būti mokiniu, pameistriu, prasimušti, aidėti, ataidėti, atkartoti aidu, pranešti, skambėti, skambinti, skardėti, skelbti, suskambėti, išprašyti, išsiųsti, išvaryti, būti kamuojamam, skaudėti, skaudinti, kilti, pakeisti adresą, peradresuoti, persiųsti, išnirti į paviršių, nuskinti laurus, nušluostyti visiems nosis, užčiaupti, užsičiaupti, nutildyti, skambtelėti, sužvangėti, žvangėti, džeržgėti, džeržginti, dzingsėti, skambėti, sudaužti, susidaužti, žvangėti, žvanginti, pargriauti, išmušti, nukirsti galvą, apsisukti, apsukti, suktis, sūkuriuoti, verpetuoti, apsisukti, apsukti, sukti, suktis, atmesti, nubraukti, nušluoti, dirbti tuščiąja eiga, atmesti, nubraukti, nušluoti, iš kailio nertis, iš kailio nertis, kas įmanoma, padaryti viską, įmerkti, mirkyti, gauti pelno, pasinaudoti, mirksėti, mirktelėti, daryti kopiją, kopijuoti, dirbti, užregistruoti, klupinėti, suklupti, užkliūti, nepavykti, sužlugti, žlugti, judėti, judinti, krutėti, krutinti, pajudėti, perkelti, praplauti smegenis, kamuoliuką, lėtai ir aukštai mušti, lėtai ir aukštai mušti/mesti kamuolį/kamuoliuką, mesti kamuolį, lipdyti, modeliuoti, žengti, šuolis į vandenį ant pilvo, bėginėti, išdumti, užbėgti, linksėti, linktelėti, linksėti, linktelėti, apgauti, apkvailinti, apmauti, apmulkinti, apsukti, išvilioti, klaidinti, persimesti į kitą pusę, prigauti, sugluminti, sugundyti, suvedžioti, tarnauti dviem šeimininkams, išdeginti, gaudyti, apsirikti, kerėplinti, padaryti liapsusą, padaryti netaktą, padaryti netaktą/liapsusą, rioglinti, smarkiai suklysti, smarkiai suklysti/apsirikti, apsirikti, kerėplinti, padaryti liapsusą, padaryti netaktą, padaryti netaktą/liapsusą, rioglinti, smarkiai suklysti, smarkiai suklysti/apsirikti, išdrožti pamokslą, kalbėti apie, skaityti paskaitą, bėginėti, išdumti, užbėgti, nukrypti, pasvirti, perkelti, šokti į priekį, truktelėti, duoti paraišką, siūlyti kainą, neteisingai apskaičiuoti, apgauti, apmauti, apmulkinti, apsukti, išvilioti, klaidinti, persimesti į kitą pusę, prigauti, sugluminti, sugundyti, suvedžioti, tarnauti dviem šeimininkams, apsirikti, kerėplinti, padaryti liapsusą, rioglinti, smarkiai suklysti, apsirikti, kerėplinti, padaryti liapsusą, padaryti netaktą, padaryti netaktą/liapsusą, rioglinti, smarkiai suklysti, smarkiai suklysti/apsirikti, ištirti, ištyrinėti, sudėti, tvarkyti, liepti, paprašyti, pasiūlyti, siūlyti, duoti paraišką, siūlyti kainą, baigti, pabaigti, nutilti, padaryti pertrauką, sustoti, atskaityti pamokslą, barti, išbarti, išdrožti pamokslą, priekaištauti, skaityti paskaitą, netikėtai užpulti, naudoti, naudotis, panaudoti, komiko padėjėjas, teisinis žemės naudojimo pagrindas, ūkininkavimas nuosavame ūkyje, iškviesti, išsikviesti, kviesti, pakviesti, pasamdyti, vibruoti, virpėti, lėkti, mauti, nerti, pasiskubinti, paskubėti, prakiurdyti, rūkti, skuosti, smukti, spausti, paskubėk! greičiau!, paskubinti, skubėti, skubinti, buriuoti, keliauti laivu, plaukti, plaukti iškeltomis burėmis, parodyti, rodyti, švystelėti, reikšti, besiverčiantis atsitiktiniais darbais, žmogus, visų galų meistras, išmanymas, praktinė patirtis, žinios, pajusti skonį, priprasti prie, įpratinti, priprasti, sukti galvą, svarstyti

Netoliese faire esantys žodžiai