menkas angliškai

menkas vertimas 1. (prastas) poor; m. specialistas poor specialist ; menka sveikata poor health ; m. mokinys bad/backward pupil;2. (nedidelis) small, little; voverė - m. žvėriukas the squirrel is a small/little beast;3. (mažo kiekio) small; slight; scanty; m. atlyginimas scanty earnings pl;4. (silpnas) weak; (apie garsą, šviesą) faint; (gležnas) feeble; 5. (nežymus, nesvarbus) little; poor; of little importance; menka priežastis poor excuse; m. argumentas lame argument; m. daiktas thing/matter of little importance arba of small import; unimportant thing/matter;6. (sulysęs, blogas) scraggy; m. arklys scraggy horse; menka augalija poor/meagre vegetation

  • labai menkas (adj.) minimal, minimum, outside
  • niekingai menkas (adj.) miserly, stingy, ungenerous, close-fisted, mean

menkas sinonimai neįspūdingas, bjaurus, blogesnis, išdžiūvęs, lengvas, lieknas, mažas, nedidelis, nereikšmingas, nesmarkus, niekingas, palaikis, pavaldus, prastas, pusėtinas, sausas, silpnas, skurdus, smulkus, varganas, vargšas, vidutiniškas, žemas, žemesnio rango, žemesnis

Netoliese menkas esantys žodžiai
Kiti žodžio menkas vertimai