anzünden lietuviškai

anzünden vertimas uždegimas, padegti, uždegti, įjungti, sudeginti, deginti, nudeginti, užžiebti, pavirsti dūmais, pelenais, sudegti, pavirsti dūmais/pelenais, užsidegti, įsiliepsnoti, suliepsnoti, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, priimti, imtis, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, parodyti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, nutverti, užgrobti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, paklusti

  • Eigentum an Gütern (n.) nuosavybė
  • Beschwerde an die Kommission (n.) skundas Komisijai
  • Sponsoring der Gemeinschaft (n.) Bendrijos remiamoji veikla
  • Eigentum an beweglichen Sachen (n.) kilnojamasis turtas
  • Mangel an Arbeitskräften (n.) darbo jėgos trūkumas
  • Eigentum an unbeweglichen Sachen (n.) nekilnojamasis turtas
  • Weitervergabe an Nachunternehmer (n.) subrangos sutarties sudarymas
  • Preis frei an Bord (n.) FOB kaina
Paaiškinimas vokiečių kalba
  • etwas anzünden: etwas zum Brennen bringen; etwas in Brand setzen

zünden sinonimai anbrennen, anfeuern, anstecken, anzünden, begeistern, Begeisterung hervorrufen, entfachen, entfesseln, entzünden, erregen, erwecken, evozieren, mitreißen, reizen, Stimmung hervorrufen, stimulieren, verfangen, wecken, wirken, Feuer fangen, anbrennen, anstecken, anzünden, entzünden, in Brand setzen, in Brand stecken, in Flammen setzen

an sinonimai annähernd, auf, aus, bei, dank..., durch, für, im Hinblick auf, in, infolge, mit, nach, nahe, nahezu, neben, um, ungefähr, vorausgegeben, wegen, zu, 'Dativ'  , an der Seite  , angesichts  , bis  , bis an  (Brazil, Portugal), in Anbetracht  (Portugal, Brazil)

an- sinonimai anprobieren, aufprobieren, ausprobieren, probieren, prüfen, akzeptieren, annehmen, auf sich nehmen, übernehmen, zurück-, abkriegen  

Anzünden sinonimai Entzünden, Illokution, Zündung

anzünden sinonimai auflodern, entflammen, entzündbar, entzünden, Feuer fangen, in Brand geraten, in Flammen aufgehen, in Flammen geraten, sich entzünden, zu brennen beginnen, anbrennen, anfachen, anheizen, anmachen, anreiben, anreißen, anschüren, anstecken, anstreichen, brennen, einheizen, entfachen, entflammen, entzünden, Feuer legen, Feuer machen, gokeln, in Brand setzen, in Brand stecken, kokeln, schüren, verbrennen, zünden, anbrennen, anstecken, entzünden, in Brand setzen, in Brand stecken, in Flammen setzen, zünden  

Netoliese anzünden esantys žodžiai