annähern lietuviškai

annähern vertimas prisitraukti, pritraukti, prisitraukti, prisiartinti, priartėti, artëti, artėti, artintis, trauktis, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, priimti, imtis, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, prikibti, užkabinti, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, parodyti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, nutverti, užgrobti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, paklusti

  • sich annähern (v.) prisiartinti, priartėti, artëti, artėti, artintis
  • Sponsoring der Gemeinschaft (n.) Bendrijos remiamoji veikla
  • sich nähern (v.) prisiartinti, priartėti, artëti, artėti, artintis, trauktis, prikibti, užkabinti
  • Beschwerde an die Kommission (n.) skundas Komisijai
  • Eigentum an Gütern (n.) nuosavybė
  • Eigentum an beweglichen Sachen (n.) kilnojamasis turtas
  • Eigentum an unbeweglichen Sachen (n.) nekilnojamasis turtas
  • Mangel an Arbeitskräften (n.) darbo jėgos trūkumas
  • Weitervergabe an Nachunternehmer (n.) subrangos sutarties sudarymas
  • Preis frei an Bord (n.) FOB kaina

Nähern sinonimai Anzug

nähern sinonimai aufziehen, entfernen, herangehen, herankommen, heranwagen, näherkommen, nähren, sich annähern, sich entfernen, sich nähern, sich nähren, herannahen  , nahen  , annähern, heranrücken, heranziehen, näherbringen

annähern sinonimai abstimmen, ähnlich machen, annähernd erreichen, anpassen, aufeinander abstimmen, aufeinander einstellen, einen Ausgleich schaffen, einstellen auf, in Einklang bringen, in Übereinstimmung bringen, näher bringen, heranrücken, heranziehen, näherbringen, nähern  

an sinonimai annähernd, auf, aus, bei, dank..., durch, für, im Hinblick auf, in, infolge, mit, nach, nahe, nahezu, neben, um, ungefähr, vorausgegeben, wegen, zu, 'Dativ'  , an der Seite  , angesichts  , bis  , bis an  (Brazil, Portugal), in Anbetracht  (Portugal, Brazil)

an- sinonimai anprobieren, aufprobieren, ausprobieren, probieren, prüfen, akzeptieren, annehmen, auf sich nehmen, übernehmen, zurück-, abkriegen  

Netoliese annähern esantys žodžiai