Aufbruch lietuviškai

Aufbruch vertimas išėjimas, išvykimas

  • Avatar – Aufbruch nach Pandora Įsikūnijimas (filmas)

Aufbruch sinonimai Abfahrt, Abflug, Abgang, Abmarsch, Abreise, Abschied, Abtritt, Abwanderung, Abzug, Anfang, Auftakt, Ausreise, Ausstieg, Austritt, Beginn, Bruch, Eingeweide, Erwachen, Fortgang, Fortgehen, Gehen, Knacks, Knick, Riß, Ritz, Spalte, Sprung, Start, Weggang

Netoliese Aufbruch esantys žodžiai