till lietuviškai

till vertimas antra, antras, dar vienas, kitas, vėl, dar kartą, siekti atgal, sulyginti, suvienodinti, iðlyginti, užkimšti, užkišti, užtvenkti, išlyginti, prispausti, kokiais nors sumetimais, kieno nors labui, dėl, labui, už, keliaujantis į, ant, į... pusę, į, link, kol ne, iki, kol, iš

 • foder till sällskapsdjur (n.) naminių gyvūnėlių ėdalas
 • rätt till arbete (n.) teisė į darbą
 • rätt till utveckling (n.) teisė į vystymąsi
 • rätt till självbestämmande (n.) apsisprendimo teisė
 • tillgång till information (n.) informacijos prieinamumas
 • tillgång till arbete (n.) įsidarbinimo galimybės
 • uppfödning med tillgång till utomhusvistelse (n.) ganyklinė gyvulininkystė
 • upptagande till prövning (n.) bylos žinybingumas
 • rätt till utbildning (n.) teisė į mokslą
 • omställning till trädgårdsodling (n.) perėjimas prie sodininkystės
 • tillgång till EG-information (n.) galimybė naudotis Bendrijos informacija
 • anslutning till Europeiska unionen (n.) prisijungimas prie Europos Sąjungos
 • hjälp till utsatta grupper (n.) pagalba socialiai remtiniems asmenims
 • läkemedel till djur (n.) veterinarinis vaistas
 • barn till migrerande (n.) migranto vaikas
 • klagomål till kommissionen (n.) skundas Komisijai
 • nedflyttning till lägre befattning (n.) pareigų pažeminimas
 • rätt till information (n.) teisė gauti ir skleisti informaciją
 • tillgång till ett yrke (n.) profesijos įsigijimo galimybė
 • hänskjutande till EG-domstolen för förhandsavgörande (n.) kreipimasis į EB Teisingumo Teismą dėl bylos priklausomybės
 • migration från landsbygd till stad (n.) migracija iš kaimo į miestą
 • omställning från mjölk- till köttproduktion (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
 • tillgång till rättsväsendet (n.) galimumas kreiptis į teismą
 • tillträde till prov (n.) leidimas laikyti egzaminus
 • rätt till fysisk integritet [V4.1] teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • rätt till fysisk integritet [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • rätt till hälsa (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • stöd till brottsoffer (n.) pagalba nukentėjusiesiems
 • val till Europaparlamentet (n.) Europos Parlamento rinkimai
 • överklagande till EG:s ombudsman (n.) kreipimasis į EB įgaliotinį
 • tillgång till utbildning (n.) mokslo pasiekiamumas
 • återgång till arbetslivet (n.) sugrįžimas į darbinį gyvenimą
 • rätt till kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • tillgång till rättslig prövning (n.) teisė kreiptis į teismą
 • hjälp till katastrofoffer (n.) pagalba nelaimės aukoms
 • rätt till bostad [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • rätt till bostad [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
Paaiškinimas švedų kalba
 • med (riktning mot och) slut­punkten i el. på el. vid el. hos; i fråga om rörelse el. (tänkt) sträcka med viss bortre gräns
 • med läge vid el. på el. i
 • i sam­hörighet med i fråga om konkreta el. abstrakta före­teelser som på ett naturligt sätt hör i­hop
 • med syfte eller an­vändning bestående i
 • med resultat bestående i
 • med av­seende på
 • med ett värde ut­görande
 • (som ytterligare en faktor) vid sidan av
 • med (plötsligt) an­vändande av
 • ut­över vad som redan före­kommit eller är för­handen
 • med plötslig eller kraftig verkan i fråga om in­ledning av förlopp e.d.
 • i på­visbar när­varo eller existens
 • med (riktning mot och) slut­punkt i ngt som vanligen är under­förstått
 • med visst resultat ofta med förbleknad betydelse, ibl. bara för att under­stryka full­bordandet av verbhandlingen
 • i läge för att vara synlig vanligen för talaren

[] till sinonimai andra, andre

till sinonimai ända till, ända tills, ännu, åt, destinerad, el. oöversatt: du kommer att hamna på sjukhus, för, förrän, fram till, -gående, göra slut på, hittills, i [] intresse, igen, inte före, mot, , på väg till, skull: för ngns skull, sönder, till; tills, tills, upp, åter, igen, på nytt, [] i gång, senast, strax före, bli lika, fördämma, hålla för, hänföra, härröra från, jämna ut, kvittera, plana ut, platta till, stänga, stoppa igen, täppa igen, täppa till, utjämna

Netoliese till esantys žodžiai