the lietuviškai

the vertimas ,1. žymimasis artikelis; 2. adv juo; all the better juo geriau; the more the better juo daugiau, juo geriau; I am none the better for this nuo to man nė kiek negeriau

 • Community body (established by the Treaties) (n.) Bendrijos organas
 • Bureau of the EP (n.) EP biuras
 • east of the Great Belt (n.) Didžiojo Belto Rytai
 • East of the Great Belt (n.) Didžiojo Belto Rytai
 • European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (n.) Europos vaistų kontrolės tarnyba
 • EC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers (n.) EB darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartija
 • action brought before the EC Court of Justice (n.) EB Teisingumo Teismui įteikta byla
 • distribution of the tax burden (n.) mokesčių naštos paskirstymas
 • Council of the European Union (n.) Europos Sąjungos Ministrų Taryba
 • Council of the European Union Europos Sąjungos Taryba
 • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (n.) Dublino fondas
 • west of the Great Belt (n.) Didžiojo Belto Vakarai
 • West of the Great Belt (n.) Didžiojo Belto Vakarai
 • composition of the population (n.) gyventojų sudėtis
 • discrimination on the basis of nationality (n.) tautinė diskriminacija
 • Committee of the Regions (n.) Regionų komitetas
 • Committee of the Regions Regionų komitetas
 • action to establish liability on the part of an administration (n.) skundas dėl administracinės atsakomybės
 • ageing of the population (n.) gyventojų senėjimas
 • apparatus based on the use of rays (n.) mikrobangų aparatas
 • drawing up of the Community budget (n.) Bendrijos biudžeto sudarymas
 • drawing up of the budget (n.) biudžeto sudarymas
 • administration of the Institutions (n.) institucijų administravimas
 • discrimination on the basis of sexual orientation (n.) diskriminacija dėl seksualinės orientacijos
 • President of the EP (n.) EP pirmininkas
 • Resolution of the Council of the European Union (n.) Europos Sąjungos Tarybos nutarimas
 • accession to the European Union (n.) prisijungimas prie Europos Sąjungos
 • Lisbon and the Tagus Valley (n.) Lisabona ir Težo slėnis
 • care of the disabled (n.) neįgaliųjų globa
 • Vice-President of the EP (n.) EP vicepirmininkas
 • care for the elderly (n.) pagyvenusių žmonių priežiūra
 • complaint to the Commission (n.) skundas Komisijai
 • deepening of the European Union (n.) Europos Sąjungos vystymas(is)
 • Member of the European Parliament (n.) Europos Parlamento narys
 • access to the courts (n.) galimumas kreiptis į teismą
 • Office for Harmonisation in the Internal Market () Bendrijos vidaus rinkos darninimo biuras
 • Office for Harmonisation in the Internal Market (n.) Bendrijos vidaus rinkos darninimo biuras
 • Statute for Members of the European Parliament (n.) Europos Parlamento narių statutas
 • Translation Centre for the Bodies of the European Union (n.) Europos Sąjungos institucijų vertimo centras
 • Quaestor of the EP (n.) EP kvestorius
 • appeal to the EC Ombudsman (n.) kreipimasis į EB įgaliotinį
 • competence of the institution (n.) institucijos kompetencija
 • cooperation in the field of education (n.) bendradarbiavimas švietimo srityje
 • counting of the votes (n.) balsų skaičiavimas
 • degradation of the environment (n.) aplinkos blogėjimas
 • President of the Commission (n.) Komisijos pirmininkas
 • accident in the home (n.) nelaimingas atsitikimas namie
 • adoption of the budget (n.) biudžeto priėmimas
 • High Representative for the CFSP (n.) vyriausiasis BUSP įgaliotinis
 • competence of the Member States (n.) valstybių narių kompetencija
 • concentration of the population (n.) gyventojų santalka
 • Saint Vincent and the Grenadines (n.) Sent Vinsentas ir Grenadinai
 • Saint Vincent and the Grenadines Sent Vinsentas ir Grenadinai
 • economic instrument for the environment (n.) aplinkos apsaugos skatinimo ekonominės priemonės
 • exploitation of the sea-bed (n.) jūros dugno išteklių naudojimas
 • ECSC general Decision (n.) bendrasis EAPB sprendimas
 • evacuation of the population (n.) gyventojų iškeldinimas
 • powers of the EP (n.) EP galios
 • fraud against the Community prieš Bendriją nukreiptas sukčiavimas
 • fraud against the Community (n.) prieš Bendriją nukreiptas sukčiavimas
 • liberalisation of the market (n.) rinkos liberalizavimas
 • enlargement of the Union (n.) Sąjungos išplėtimas
 • equality before the law (n.) lygybė prieš įstatymą
 • Equality before the law Lygybė prieš įstatymą
 • freedom of the seas (n.) laisvė naudotis jūra
 • liability of the State (n.) valstybės atsakomybė
 • liability of the state (n.) valstybės atsakomybė
 • freedom of the press (n.) spaudos laisvė
 • permanent representation to the EU [V4.1] () nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje [V4.1]
 • permanent representation to the EU [V4.1] (n.) nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje [V4.1]
 • relations between the two German States (n.) dviejų Vokietijų santykiai
 • regions of the Netherlands (n.) Nyderlandų regionai
 • integration of the disabled (n.) neįgaliųjų integravimas
 • quality of the environment (n.) aplinkos kokybė
 • interpretation of the law (n.) įstatymo aiškinimas
 • inclusion in the budget (n.) įtraukimas į biudžetą
 • freedom of the skies (n.) skrydžių laisvė
 • judgment of the EC Court (n.) EB teismo sprendimas
 • independence of the disabled (n.) neįgaliųjų savarankiškumas
 • independence of the judiciary (n.) teismų nepriklausomumas
 • local access to the law (n.) justicijos artumas
 • member of the EC Court of Auditors (n.) EB Audito Rūmų narys
 • pluralism in the media (n.) žiniasklaidos pliuralizmas
 • regions of the United Kingdom (n.) Jungtinės Karalystės regionai
 • financing of the Community budget (n.) Bendrijos biudžeto finansavimas
 • law of the sea (n.) jūrų teisė
 • geographical distribution of the population (n.) teritorinis gyventojų pasiskirstymas
 • primacy of the law (n.) įstatymo viršenybė
 • reference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling (n.) kreipimasis į EB Teisingumo Teismą dėl bylos priklausomybės
 • rejection of the budget (n.) biudžeto atmetimas
 • powers of the EC Institutions (n.) EB institucijų įgaliojimai
 • implementation of the budget (n.) biudžeto vykdymas
 • leader of the opposition (n.) opozicijos vadovas
 • member of the EC Court of Justice (n.) EB Teisingumo Teismo narys
 • promotion of the European idea (n.) Europos idėjos skleidimas
 • planning of the school year (n.) kalendorinis mokslo metų planas
 • exploitation of the seas (n.) jūrų išteklių naudojimas
 • external frontier of the Community () išorinė Bendrijos siena
 • external frontier of the Community (n.) išorinė Bendrijos siena
 • facilities for the disabled (n.) pagalbinės priemonės neįgaliesiems
 • migration from the countryside to the town (n.) migracija iš kaimo į miestą
 • operation of the Institutions (n.) institucijų veikla
 • opinion of the EC Court of Justice (n.) EB Teisingumo Teismo nuomonė
 • jurisdiction of the courts teismų kompetencija
 • jurisdiction of the courts (n.) teismų kompetencija
 • reform of the CAP (n.) bendrosios žemės ūkio politikos reforma
 • relations between the State and the regions (n.) valstybės ir regionų santykiai
 • revision of the EC Treaty (n.) EB sutarties keitimas
 • result of the vote (n.) balsavimo rezultatai
 • territories of the former Yugoslavia (n.) buvusios Jugoslavijos teritorija
 • resignation of the government (n.) vyriausybės atsistatydinimas
 • resolution of the European Council (n.) Europos Tarybos nutarimas
 • status of the person elected (n.) išrinktojo asmens statusas
 • the EU's international role (n.) ES tarptautinis vaidmuo
 • third countries in the Mediterranean (n.) Viduržemio jūros trečiosios šalys
 • rights of the defence (n.) gynybos teisės
 • rights of the individual (n.) asmens teisės
 • withdrawal from the market (n.) pasitraukimas iš rinkos
 • resources of the sea (n.) jūrų ištekliai
Paaiškinimas anglų kalba
 • That's the best book I ever read.
 • She was the first one.
Netoliese the esantys žodžiai