turning lietuviškai

turning vertimas n 1) sankryža; posūkis; vingis; 2) tekintojo darbas, amatas; turning -point n posūkio punktas; lemiamasis posūkis

 • turning away (n.) vengimas
 • turning point (n.) persilaužimas, posūkis
 • turning-point (n.) persilaužimas, posūkis
 • U-turn (n.) apsisukimas, posūkis atgal, apsisukimas/posūkis atgal
 • take a turn for the better, worse () pakrypti į gerąją, blogąją pusę
 • turn a deaf ear to () praleisti pro ausis
 • (not to) turn a hair net nemirktelėti
 • turn a profit (v.) pasinaudoti, gauti pelno
 • turn around (v.) atsistoti, pasitaisyti
 • about turn (n.) apsisukimas, posūkis atgal, apsisukimas/posūkis atgal
 • about-turn (n.) apsisukimas, posūkis atgal, apsisukimas/posūkis atgal
 • about turn! (n.) aplink!, aplink
 • in turn (adv.) iš eilės, arba, pakaitomis, paeiliui
 • star turn () svarbiausias įvykis, įdomiausias dalykas
 • turn a blind eye to (v.) nuolaidžiauti, pro pirštus žiūrėti, nekreipti dėmesio į
 • turn aside (v.) praleisti, nukreipti, nusukti, vengti atsakyti, išsisukinėti nuo atsakymo, išvengti, išspręsti, įveikti, išsisukinėti, apeiti, vengti
 • turn against (v.) nusigręžti nuo, susipykti su
 • out of turn () nederamas, ne iš eilės, ne pagal nustatytą tvarką, neteisingas, netinkamas, nesilaikantis reglamento, tvarkos
 • turn a blind eye (v.) apsimesti, kad nematai
 • ill turn (n.) pakenkimas, meškos paslauga
 • speak out of turn () imti kalbėti nekpaklaustam, be eilės, išsišokti
 • turn the corner () pasukti už kampo, atsigauti, išsisukti iš bėdos
 • turn in (v.) pristatyti, pateikti, teikti, duoti, perduoti, pasakyti, perskaityti, atiduoti
 • turn one's back on (v.) nusigręžti, nuvyti
 • turn away from (v.) palikti bėdoje, nelaimėje
 • turn down (v.) pritildyti, sumažinti, susilpninti, atsisakyti, atsakyti, atmesti, žiūrėti iš aukšto, nesutikti
 • turn loose (v.) paleisti, išlaisvinti
 • turn on one's heel (v.) greitai apsisukti
 • turn out (v.) išjungti, iškraustyti, išprašyti, išsiųsti, išvaryti, išversti, pagaminti, pajudėti, pašalinti, nukirpti, nugnybti dagtį, užgniaužti, sužlugdyti, gesinti, užgesinti, atsikelti, susirinkti, išgrūsti, išmesti, iškelti, neįleisti, užsukti, pasirodyti, sukurti, kurti, daryti, sukelti, padaryti, sudaryti, priversti, versti, būti, gaminti, duoti, parengti, pastatyti
 • turn pale (v.) išblykšti, blykšti
 • turn sour (v.) rauginti, rūgti
 • turn back (v.) greitai apsisukti, grąžinti, padėti atgal, sugrįžti, sustabdyti, stabdyti, priversti bėgti, trauktis, išsklaidyti, nuvaikyti, nubaidyti, pasukti atgal, apversti
 • turn back () pasukti atgal prie, pasukti atgal, grįžti, sugrįžti
 • turn of events (n.) posūkis, vingis
 • turn off (v.) išjungti, užsukti, nukirpti, nugnybti dagtį, užgniaužti, sužlugdyti, gesinti, užgesinti
 • turn on (v.) įnikti, pulti, užpulti, įjungti, atsukti, sujaudinti, jaudinti, agituoti, priklausyti, priklausyti nuo
 • turn one's stomach (v.) kelti šleikštulį, versti vemti, pykinti, kelti pasišlykštėjimą
 • turn to (v.) skirti
 • turn away (v.) nusigręžti, nuvyti, nukreipti, nusukti
 • turn over (v.) apsiversti, apversti, kasti, apdovanoti, atiduoti, paduoti, įteikti, parduoti, prekiauti, svarstyti, galvoti, versti, vartyti, iškasti, pasiristi, paristi, nusiristi, ristis, risti, ridenti, išversti, riedėti, plaukti, parversti, suktis, sukti, teikti, duoti, perduoti
 • turn over (v.) arti
 • turn over () pristatyti, pateikti, teikti, duoti, perduoti, pasakyti, perskaityti, atiduoti
 • turn over a new leaf (v.) atsikratyti, pradėti naują gyvenimą
 • turn turtle (v.) apsiversti, apversti
 • turn up one's nose at suraukti nosį, žiūrėti su panieka
 • turn white (v.) išblykšti, blykšti
 • turn up (v.) paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam, atsirasti, sulenkti, sulankstyti, iškasti, atkasti, nustatyti buvimo vietą, pasirodyti
 • turn-up (n.) atvartas, atlankas
 • turn up () pagarsinti, sustiprinti
 • u : 'U-turn (n.) apsisukimas/posūkis atgal
Paaiškinimas anglų kalba
 • (change of course) the act of changing or reversing the direction of the course
 • (act, changing, practice) the act of changing in practice or custom Type of: change
 • (paring) a shaving created when something is produced by turning it on a lathe Type of: paring
 • (movement) a movement in a new direction
 • (end product) the end-product created by shaping something on a lathe Type of: end product
 • (formation) the activity of shaping something on a lathe Type of: formation
 • (change orientation, direction) to change orientation or direction, also in the abstract sense Type of: move. Follows: wind up, zigzag
 • (undergo, transformation, change) to undergo a transformation or a change of position or action
 • (transform) to undergo a change or development
 • (cause, move, rotate) to cause to move around or rotate Type of: move
 • (change by reversal) to change to the contrary
 • (move around) to pass to the other side of
 • (pass, condition gradually) to pass into a condition gradually; to take on a specific property or attribute
 • (transmit) to let (something) fall or spill from a container
 • (move, axis, center) to move around an axis or a center Type of: move
 • (turn over) to cause to move around a center so as to show another side of
 • (send, let go) to send or let go Type of: send
 • (farming) to break and turn over earth, especially with a plow
 • (shape) to shape by rotating on a lathe, cutting device, or wheel Type of: shape
 • (discolor) to change color Type of: discolor
 • (injure) to twist suddenly so as to sprain
 • (alter) to cause to change or turn into something different; to assume new characteristics Type of: change. Similar to: become
 • (do) to accomplish by rotating Type of: do
 • (commerce) to get by buying and selling Topic: commerce. Type of: get
 • (cause, move, axis) to cause to move along an axis or into a new direction Type of: move
 • (channel, attention, interest) to channel one's attention, interest, thought, or attention toward or away from something Type of: send
 • (change shape) to cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form
 • (operate) to alter the functioning or setting of Type of: operate
 • (take aim) to direct at someone Type of: take aim
 • (appeal) to have recourse to or make an appeal or request for help or information to
 • (ferment) to go sour or spoil
 • (senesce) to become officially one year older Type of: senesce
 • (swing) to change direction with a swinging motion

turning sinonimai bifurcation, branch, fork, gyration, revolution, rotation, turn

turn sinonimai bifurcation, branch, fork, prove, turning, turn out, turn up, act, bend, bit, bout, crook, curve, go, good turn, kink, number, play, round, routine, spell, tour, turning, turn of events, twirl, twist, blow, impact, jolt, shock, start, alter, become, bend, branch off, call on, change, change by reversal, change state, convert, curdle, deform, disjoint, divert, ear, fall, ferment, flex, fork, form, get, go, grow, gyrate, infatuate, invert, lathe, metamorphose, move around, plough, plow, release, reverse, revolve, rick, roll, rotate, round, shape, sheer away, sheer off, sour, spin, spin round, spoil, sprain, swerve, till, transform, transmute, turn a page, turn around, turn off, turn over, turn round, twirl round, twist, upturn, veer, whirl, whirl round, work, wrench, wrick, bend, bend away, branch off, go bad, go in for, go off, gyrate, putrefy, reel, revolve, rotate, sour, spin, spin around, spoil, turn off, whirl, become, fall, get, go, grow, overturn, turn over, upturn, turn around, turn round

Netoliese turning esantys žodžiai